Design för energieffektiv vardag är ett tvärvetenskapligt forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID.

Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster.

Det ska vara enkelt att göra rätt och att använda teknik, produkter och tjänster som är energieffektiva och hållbara. Programmet har två forsknings-, utvecklings- och innovationsområden: Kunskap och kompetens och Innovation för resurseffektivitet.

Varför design i energi-forskning och utveckling?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, och användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingsprocessen. Energiforskning som tar hänsyn till design- och beteendeaspekter kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor, beteenden och preferenser.

Mål

Programmets övergripande mål är att bidra till energisystemets omställning genom att, med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till men även påverka och stärka sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Målgrupp

Målgrupper för hela programmet inkluderar:

  • Beslutsfattare inom energi- och klimatområdet
  • Näringslivsaktörer verksamma inom energi- och designområdena, inom närliggande branscher eller som är intresserade av energi- och designområdena
  • Forskare vid universitet, högskolor och forskningsinstitut Branschorganisationer och intressegrupper
  • Entreprenörer samt små- och medelstora företag

Projekttid och budget

Programmet pågår mellan 2018 – 2021 och totalt utlyses 60 miljoner kronor.

Projektorganisation

  • Projektledare från Energimyndigheten: Christoffer Tjärnberg och Viktor Döhlen.
  • Projektledare kanslifunktion SVID: Fredrik Forsman
  • Kommunikatör kanslifunktion SVID: Sofia Beckman

SVIDs roll i projektet

SVID agerar kanslifunktion för programmet och sköter administration, kommunikation och arrangerar möten och konferenser. Länk till programmets webbplats: www.designforenergi.se

Kontakt

Kontakta nogen av oss om du har frågor gällande projektet.

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman

Projektledare

Telefon: 08-406 84 46
Mobil: 070-090 82 92
E-post: fredrik.forsman@svid.se

Sofia Beckman

Sofia Beckman

Kommunikatör

Telefon: 08-406 84 47
Mobil: 072-746 88 77
E-post: sofia.beckman@svid.se

Samarbetspartner och finansiär

MOBEVI

MOBEVI är en förstudie för en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror längs väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka.

DigiMission – Smart Industri i Regionerna 2.0 ÖMS

DigiMission är ett projekt som handlar om samverkan för effektivare digitalisering av små och medelstora företag i Mälardalen.

Circular Design – Learning for Innovative Design for Sustainability

Circular Design handlar om att främja hållbar konsumtion och produktion av produkter och tjänster i Europa.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.

EcoDesign Circle

EcoDesign Circle arbetar för att öka kunskapen om ekodesign hos Östersjöregionens små och medelstora företag, designer och designorganisationer. Det ska i sin tur leda till att företag kommer att skapa metoder som drar nytta av ekodesig