Design för energieffektiv vardag är ett tvärvetenskapligt forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID.

Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster.

Det ska vara enkelt att göra rätt och att använda teknik, produkter och tjänster som är energieffektiva och hållbara. Programmet har två forsknings-, utvecklings- och innovationsområden: Kunskap och kompetens och Innovation för resurseffektivitet.

Varför design i energi-forskning och utveckling?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, och användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingsprocessen. Energiforskning som tar hänsyn till design- och beteendeaspekter kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor, beteenden och preferenser.

Mål

Programmets övergripande mål är att bidra till energisystemets omställning genom att, med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till men även påverka och stärka sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Målgrupp

Målgrupper för hela programmet inkluderar:

  • Beslutsfattare inom energi- och klimatområdet
  • Näringslivsaktörer verksamma inom energi- och designområdena, inom närliggande branscher eller som är intresserade av energi- och designområdena
  • Forskare vid universitet, högskolor och forskningsinstitut Branschorganisationer och intressegrupper
  • Entreprenörer samt små- och medelstora företag

Projekttid och budget

Programmet pågår mellan 2018 och 2024, och har en budget på 60 MSEK för åren 2020 till och med 2024.

Projektorganisation

  • Projektledare från Energimyndigheten: Christoffer Tjärnberg och Helena Karresand.
  • Projektledare kanslifunktion SVID: Mona Wärdell
  • Kommunikatör kanslifunktion SVID: Sofia Beckman

SVIDs roll i projektet

SVID agerar kanslifunktion för programmet och sköter administration, kommunikation och arrangerar möten och konferenser. Länk till programmets webbplats: www.designforenergi.se

Kontakt

Kontakta någon av oss om du har frågor gällande projektet.

Samarbetspartner och finansiär

Arctic Design Center

Arctic Design Center är en arena och mötesplats för frågor inom arkitektur, design, konst och kulturarv. Projektet bidrar till en hållbar samhällsutveckling i norra Sverige genom att skapa samverkan och kunskapshöjning inom om Politiken för gestaltad livsmiljö.

Förstudie inom
cirkulär design i Region Skåne

Hur kan Region Skåne skapa förutsättningar för en grön omställning hos företag i regionen? Det kommer vi att titta närmare på i en förstudie tillsammans med designbyrån Zenit.

The Shift

The Shift arbetar på ett programförslag inom den nya svenska innovationssatsningen Impact Innovation. Projektet vill driva upp tempot i omställningen till resurseffektivitet och sätta fokus på attraktiva livsmiljöer.

People-Powered
Transformation

People-Powered Transformation är ett av 23 förberedelseprojekt inom Impact Innovation – nästa generations strategiska innovationsprogram i Sverige som drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Kraftsamling av
design för återvinning

Hur kan vi öka återvinningen av plastprodukter? Projektet "Kraftsamling av design för återvinning" ska öka samarbetet mellan design- och återvinningsbranschen.

Workshoppar och inspiration:
hållbarhet och cirkulär design i VGR

Välkommen till inspirerande frukostseminarier där du får lära dig mer om cirkularitet och hur vi inom näringslivet kan bidra till positiv utveckling och nå ökad lönsamhet och konkurrenskraft med cirkulär design.

Om förstudien:
Samverkan och cirkulär design i Västra Götaland

Här kan du läsa mer om förstudiens syfte, mål, projekttid och samarbetspartner.

Förstudie:
Samverkan och cirkulär design i Västra Götaland

I en förstudie undersöker SVID möjligheterna att skapa en stärkt samverkan mellan designaktörer, näringsliv och akademi i Västra Götalands län för att utveckla hållbara och cirkulära affärsverksamheter.

Coachningsstöd forskningsprogrammet Prevent på Uppsala universitet

Projektet utforskar vad invånare i socialt utsatta områden i Uppsala behöver för att främja sin hälsa och inte utveckla diabetes. SVID deltar och coachar forskningsgruppen i systemisk och samskapande design.

Förnyelselabb om
framtidens familjehemsvård i Helsingborg

Tillsammans med tjänstepersoner, familjehem och vuxna med erfarenhet av att ha varit familjehemsplacerade genomför vi ett labb om hur framtidens familjehemsvård kan se ut i Helsingborg.

Klimatneutrala
Uppsala 2023

Projektet Klimatneutrala Uppsala 2030 ska stärka förmågan att uppnå de mål, åtaganden och åtgärder som Klimatkontrakt 2030 och Klimatfärdplan Uppsala omfattar.

Liften – Långsiktig hållbar
konkurrenskraft för SMF inom industri

I projektet Liften arbetar vi med att stärka små och medelstora tillverkande företag i Region Stockholm. Företagen erbjuds att vara med i ett utvecklingsprogram och nätverk.

Sekretariatet för
kompetensförsörjning och livslångt lärande

I detta projekt bistår SVID Sekretariatet för kompetensförsörjning och livslångt lärande med stöd i sin samverkan, i form av designmetodik, process och förhållningssätt.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.