Arctic Design Center är en arena och mötesplats för frågor inom arkitektur, design, konst, kulturarv och form. Projektet bidrar till en hållbar samhällsutveckling i norra Sverige genom att skapa samverkan och kunskapshöjning inom Politiken för gestaltad livsmiljö.

Just nu sker stora etableringar i norra Sverige. Vi står mitt i ett paradigmskifte där hållbar omställning av både näringsliv och samhälle är absolut nödvändigt. Att bygga hållbara och attraktiva platser som erbjuder attraktiva livsmiljöer för människor kommer att vara centralt för att möjliggöra en grön expansion i norra Sverige. Det är i det arbetet som projektet Arctic Design Center kommer in.

Politikområdet Gestaltad livsmiljö utgår från en helhetssyn på formandet av människans hela livsmiljö. Projektet vill lösa problemet med avsaknaden av en samlande nod för politikområdet i norra Sverige.

Arctic Design Center är en arena och mötesplats för frågor inom arkitektur, design, konst, kulturarv och form som ska bidra till en hållbar samhällsutveckling i norra Sverige. Vi arbetar med utgångspunkt i användardriven utveckling i kombination med platsspecifika utmaningar.

Mål

Projektmålet är etablerandet av en accepterad nod som innovationsmiljö, med tillhörande verksamheter, för politiken för gestaltad livsmiljö i norra Sverige. Via innovationsmiljön byggs också kapacitet att hantera grön omställning.

Arctic Design Center ska uppnå ett inflytande i nationell politik gällande gestaltad livsmiljö. Fler projekt och initiativ, företag, branschorganisationer, kommuner och akademi ska uppleva att de fått en innovativ samlingsplats i norra Sverige där djupgående kunskap om den hållbara omställningen står i centrum.

På sikt önskar vi uppnå att:

  • Norra Sverige ska, liksom Skåne, få ett permanentat nationellt stöd för att driva politiken för gestaltad livsmiljö i norra Sverige.
  • Ett nationellt designråd/referensgrupp har bildat en extern kraft för det arbete som ska bedrivas.
  • Projektet ska ha skapat årligt återkommande konferenser, workshoppar och fungera som en accepterad innovationsplats.

Målgrupp

Arctic Design Centers målgrupper är offentliga organisationer, akademi och forskningsaktörer, små och medelstora företag, och idéburna organisationer.

Primära målgrupper är offentliga aktörer som har direkt bäring på samhällsutveckling och som därmed kommer att involveras i projektets aktiviteter med syfte att bygga kapacitet och skapa en innovativ miljö.

Projekttid

Projektet startade i december 2023 och avslutas i december 2026.

SVIDs roll i projektet

SVIDs roll i Arctic Design Center är att bidra till kunskapshöjning inom designprocesser genom utbildningar och workshoppar. SVID bidrar genom att bygga broar mellan olika branscher, organisationer och sektorer i syfte att skapa förståelse och givande samarbeten genom möten och workshoppar.

Projektgrupp

Projektet drivs av Region Västerbotten. Samarbetspartner är Region Norrbotten, SVID och Skellefteå kommun.

Finansiärer

Projektet finansieras av Tillväxtverket genom EU och Strukturfondspartnerskapet norra Sverige.

Mer information

Kontakt