Hur kan städer stärka förmågan att närproducera mat genom odlingar i parkeringshus? Det utforskar SVID tillsammans med Rzeszow University of Technology och Pond Fish and Greens i projektet TURF.

Forskningsprojektet TURF, the Urban Food Factory, vill visa hur urbana parkeringshus kan återanvändas för att skapa hållbara odlingsmiljöer och stärka stadens resiliens. Med utgångspunkten i en osäker framtid där självkörande bilar kan påverka behovet och nyttjandegraden av urbana parkeringshus utforskar projektet nya affärsmodeller för denna typologi av byggnader.

Med hjälp av spekulativ och användarcentrerad designmetodik belyser projektet hur urbana odlingar kan implementeras i parkeringshus och utvecklas för att förbättra stadens motståndskraft i en osäker framtid. Projektet adresserar risker som torka, översvämningar och ekonomisk instabilitet kopplad till effekterna av klimatkris och pågående väpnade konflikter.

I projektet kommer fallstudier att genomföras i både Sverige och Polen. Utifrån dessa skapas interaktiva 3D-modeller som gör det enklare att förstå konceptet, och en webbaserad guide som beslutsstöd för stadsplanering. Modellerna och det digitala beslutsstödet lyfter fram de möjligheter som finns med att anpassa flervånings-garage till odlingsmiljöer för livsmedelsproduktion, så att beslutsfattare lättare kan förstå potentialen, räkna på alternativa affärsmodeller, underlätta beslutskedjan och därmed bidra till en hållbar och motståndskraftig stadsutveckling.

Projektet sker i samarbete med det polska universitetet Rzeszow University of Technology med forskare inom området, och Pond Fish and Greens som är ett svenskt bolag, specialiserat på olika former av kontrollerade landbaserade fiskodlingar och stadsodlingsinitiativ.

Mål

Projektets övergripande mål är att stärka den sociala, ekonomiska och miljömässiga kapaciteten i urbana stadsdelar. Vi fokuserar på att omvandla parkeringshus, som inte kommer att behövas i framtiden, till dynamiska utrymmen som främjar lokal livsmedelsförsörjning. Genom att samla offentliga och privata aktörer i partnerskap vill vi skapa en sekundär livsmedelskälla i europeiska städer.

Målgrupp

Projektet riktar sig främst till stadsplanerare, utvecklare och beslutsfattare.

Projekttid

Projektet pågår mellan 30 april 2024 och 30 april 2026.

Projektägare

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign är projektägare och leder framdriften av projektet och ser till att det finns ett tydligt fokus på implementering av designprocessen. SVID utformar användarstudier och genomför analyser tillsammans med projektteamet, och tar fram relevanta case att arbeta med i Sverige. SVID ansvarar även för workshoppar kring idégenerering och spekulativ design.

Samarbetspartner

Det polska universitetet Rzeszow University of Technology, och Pond Fish and Greens, ett svenskt bolag specialiserat på olika former av kontrollerade landbaserade odlingar och stadsodlingsinitiativ.

Finansiär

JPI Urban Europé


Projektledare

Nyheter