Här ser du stadgarna för Svenska Designsällskapet.

§1. Ändamål och syfte

Svenska Designsällskapet är en ideell förening med syfte att bygga ett starkt nätverk för spridning av kunskaper och delning av erfarenheter inom designområdet. Verksamheten ska ha en stark regional förankring.

§2. Relation till SVID

Svenska Designsällskapet är SVIDs intressentförening och har som uppgift att stödja SVID genom att utse tre medlemmar till stiftelsens (SVID) styrelse samt genom att kunna bidra ekonomiskt och på annat sätt till verksamheten.

§3. Säte

Föreningens säte är Stockholm.

§4. Medlemskap, inval och uteslutning

Medlemskap kan beviljas fysiska och juridiska personer som vill verka för och stödja föreningens verksamhet och syften. Beslut om inval och uteslutning av medlem fattas med enkel majoritet av föreningens styrelse. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åtaganden eller på annat sätt motverkar eller missbrukar föreningens verksamhet, kan uteslutas.

§5. Rösträtt

Varje medlem äger en röst.

§6. Föreningens verksamhet

Medlem äger rätt att ta del av föreningens verksamhet. Medlem erhåller kallelser till möten, inbjudan till seminarier, workshoppar, konferenser och utställningar samt information om föreningens och SVIDs aktiviteter i övrigt. Medlem har tillgång till SVIDs forskningsresultat, rapporter och publikationer.

§7. Avgifter

Beslut om avgifter till föreningen fattas av föreningsstämman. Föreningsstämman kan delegera till styrelsen att besluta om differentierade medlemsavgifter.

§8. Föreningsmöten

Ordinarie årsmöte skall hållas senast under kalenderårets andra kvartal. Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen eller minst en femtedel av föreningens medlemmar begär det. Sådant yrkande skall skriftligen sändas till styrelsen. Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justerare att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
 • Justering av röstlängd.
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
 • Föredragning och fastställande av verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut och revisionsberättelse.
 • Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 • Val av ordförande i föreningens styrelse till utgången av nästa föreningsmöte. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.
 • Val av övriga ledamöter i föreningens styrelse.
 • Val av ledamöter i stiftelsens (SVID) styrelse.
 • Val av revisor.
 • Val av valberedning som utser sammankallande inom sig.
 • Redovisning av medlemsfrågor.
 • Redovisning av intressentföreningens finansieringsläge samt årsbudget och verksamhetsplan.
 • Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

Kallelse till ordinarie föreningsmöte och extra föreningsmöte skall skriftligen ombesörjas av styrelsen. Kallelse skall sändas ut senast två veckor före och tidigast fyra veckor före ordinarie föreningsmöte och senast en vecka och tidigast två veckor före extra föreningsmöte.

§9. Förvaltning

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordföranden samt minst fem och högst sju ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter utses vid ordinarie föreningsmöte för ett år i sänder. Styrelsen utser sekreterare. Styrelsen sammanträder på ordförandens initiativ eller när minst två ledamöter begär det. Varje år ska minst fyra styrelsemöten hållas. Ordföranden skall sända ut skriftlig kallelse till ledamöter minst två veckor före sammanträde. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens möten ska protokollföras.

§10. Teckningsrätt

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsens ordförande av den eller de personer som styrelsen bemyndigar härtill.

§11. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§12. Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas av ordinarie föreningsmöte och bekräftas av nästföljande ordinarie eller extra föreningsmöte. Mellan beslut och bekräftelse skall förflyta minst fyra veckor.

§13. Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning skall fattas i enlighet med paragraf 13. I händelse av upplösning skall dess eventuella överskjutande tillgångar tillfalla SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och användas enligt §2 i SVIDs stiftelseurkund.

Aktiviteter

Svenska Designsällskapet har startat upp en rad tematiska noder, för studenter, för seniora designer, för forskning och utveckling, och för svenska formbestämmare.

Bli medlem

Svenska Designsällskapet är öppen för företag, organisationer, offentliga verksamheter, högskolor och universitet, men även för enskilda medlemmar.

Medlemsförmåner

I Svenska Designsällskapet får du möjlighet att stärka din verksamhet med hjälp av design. Som medlem får du tillgång till ett unikt nätverk av företag, akademi och offentliga verksamheter.

Styrelse

Här hittar du vilka som ingår i Svenska Designsällskapets styrelse.