I Förnyelselabbet på SVID arbetade vi för förnyelse i komplexa samhällsutmaningar genom att labba.

Förnyelselabbet på SVID startades 2016 på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och övergick efter uppdragets slut till att bli en integrerad del av SVIDs verksamhet. Sedan dess har Förnyelselabbet arbetat för att systemisk design ska användas för att hantera komplexa samhällsproblem. Labbet har samlat aktörer och invånare i design- och policylabb och har samarbetat med ett flertal kommuner, regioner och myndigheter.

Förnyelse i komplexa samhällsutmaningar genom att labba

Hur förstår vi komplexa problem och hur de påverkar invånare? Vilka är med och beskriver problembilden? I Förnyelselabbet på SVID samlade vi aktörer och invånare som var berörda av samma problematik. Tillsammans medskapade vi kunskap om utmaningar från flera perspektiv.

Vi baserade våra labbprocesser på systemisk design och tjänstedesign. Om tjänstedesign handlar om att förstå behov och utveckla insatser tillsammans med invånare – så handlar systemisk design om att också få syn på dynamiker och tankemodeller som är i omlopp i de systemen som insatserna existerar i.

Att labba handlar om att öka sin systemförståelse för att kunna utforska ”vad kan jag göra i det system jag är en del av och vad kan vi som system göra tillsammans?”. När vi dessutom utmanar de rådande tankemodellerna så minskar vi också risken att fortsätta reproducera problematiken som vi står i.

Vi har tagit fram ”Ovisshetsrapporter” med insikter från våra labb. Här finns metoder för att förstå, och erfarenheter av att uppleva det som är diffust och komplext i våra välfärdssystem.

På gång just nu

Det här är projekt och uppdrag som vi har jobbar med under 2022-2023.

  • Policylabb med Energimyndigheten och Länsstyrelsen Uppsala på temat att skapa mer effekt av lokala och regionala klimatomställningen.
  • Systemlabb med Myndigheten för delaktighet på temat nyanlända med funktionsvariation och hur de på bästa möjliga sätt kan tas emot i Sverige.
  • I samarbete med Region Uppsala och Uppsala universitet genomförs förnyelselabb i sociala utanförskapsområden för att skapa samverkan kring främjande och förebyggande hälsa.
  • Förnyelselabb om existentiell hälsa hos barn och unga genomfördes i Helsingborgs stad.
  • Förnyelselabb om framtidens familjehemsvård påbörjades i Helsingborgs stad.
  • Metodiken kring samverkan i komplexitet utgjorde grunden för ett pågående uppdrag att facilitera ett regeringsuppdrag mellan 8 myndigheter på temat Sammanhållen datainfrastruktur för livslångt lärande och kompetensförsörjning.

Förnyelselabbet genom åren

Här ser du en översikt med nedslag i vad vi har arbetat med inom Förnyelselabbet på SVID – från Sveriges första policylabb till arena och metoder för systemisk design och innovation.

2016-2017

SKR och Socialdepartementet initierade Sveriges första policylabb 2016-2017, Förnyelselabbet. Förnyelselabbet på SVID startade som en del av den nationella samordnaren för den sociala barn och ungdomsvårdens uppdrag som slutredovisades på sidan 84 i betänkandet Barnets och ungdomens reform – Förslag för en hållbar framtid

Läs Förnyelselabbets slutrapport ”En syl i vädret” från uppdraget.

2017-2021

Förnyelselabbet med nyanlända barn och unga i centrum. Med människan som utgångspunkt för samhällsutveckling i samverkan.

Inom ramen för den treåriga satsningen genomfördes ett antal lokala labb utifrån de utmaningar kopplade till nyanlända barn och unga som där identifierats. Förnyelselabb genomfördes i Österåker, Botkyrka och Malmö. Läs om förnyelselabb i Österåker

Läs om förnyelselabben i Botkyrka

Insikter från Malmölabbet ingick i ett remissvar till regeringen om segregation på bostadsmarknaden och effekten på barn.

Under denna tid gjordes även två större labbsatsningar, den ena med UNHCR norra Europa och den andra med Skolverket om familjesamverkan med nyanlända vårdnadshavare och barn.

Läs om projektet kring holistiskt mottagande

Läs UNHCR:s slutrapport ”I want to feel safe”

På uppdrag av Skolverket utforskade Förnyelselabbet tillsammans med Vaggeryd kommun hur familjesamverkan med nyanlända kan förbättras. Läs om projektet ”Hand i hand med eleven”

2017 initierades också det Svenska labbnätverket. Läs mer om Svenska labbnätverket

2020-2021

Under 2020 bistod Förnyelselabbet på SVID med stöd till Giglab. En arbetsmarknad i förändring såg dilemman med att policyutvecklingen inte hängde med. En samverkanslattform skapades och slutrapporten summerar insikterna.

Läs mer om Giglab Sverige

Läs slutrapporten från Giglab Sverige

Ytterligare ett Förnyelselabb på temat familjesamverkan genomfördes, denna gång i Fagersta kommun.

Metodiken kring systemisk design och att få till samverkan utgjorde grunden då Förnyelselabbet på SVID gick in som designstrateg stöd i nationella innovationsprogrammet Viable Cities. Läs mer om Viable Cities

Under 2021 lanserades också en samlingsplats för den typ av styrning som behövs för komplexa samhällsutmaningar. Tillsammans med kollegor på flera andra organisationer gick SVID samman och skapade Governance Innovation Sverige också kallat GOVIS. Läs mer om Governance Innovation Sverige, GOVIS

Mer om Förnyelselabbet

Kontakt

Fler projekt