I detta projekt bistod SVID Sekretariatet för kompetensförsörjning och livslångt lärande med stöd i sin samverkan, i form av designmetodik, process och förhållningssätt.

Sekretariatet för livslångt lärande samordnade det regeringsuppdrag som åtta myndigheter fick att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

I juni 2021 fick åtta myndigheter ett regeringsuppdrag för att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Uppdraget skulle stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses.

Myndigheternas representanter var organiserade i ett sekretariat med uppdrag att samordna uppdragets övergripande framdrift. Vi på SVID bistod myndigheterna i sin samverkan med hjälp av designmetodik, process och förhållningssätt.

Mål

Sekretariatets mål var att samordna regeringsuppdragets övergripande framdrift. Det övergripande målet för regeringsuppdraget var att stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses.

Myndigheter i uppdraget

De myndigheter som ingick i regeringsuppdraget, och som hade varsin representant i sekretariatet, var:

 • Arbetsförmedlingen
 • Statens skolverk (Skolverket)
 • Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
 • Vetenskapsrådet
 • Universitets- och högskolerådet
 • Statistiska centralbyrån
 • Myndigheten för digital förvaltning (Digg)
 • Verket för innovationssystem (Vinnova)

Finansiär

Vinnova

Målgrupper

Regeringsuppdragets målgrupper var myndigheter och aktörer som på olika sätt arbetar med/utvecklar tjänster kopplat till fortbildning och arbetsmarknad, och de individer som rör sig genom utbildningssystemet/arbetsmarknaden.

SVIDs roll i projektet

SVID bidrog med samtalsfacilitering, samt process-metod- och verktygstöd. Stödet behovsanpassades kontinuerligt för att matcha ett hastigt föränderligt nuläge och hade primärt syfte att:

 • stärka samverkans- och samtalskulturen inom sekretariatet, samt mellan piloterna, genom att nudga ett frågande, lyssnande, transparent och visualiserande arbetssätt. 
 • förstärka “vi-känslan”, genom att skapa neutrala och öppna forum där relationer kan uppstå och fördjupas och utmaningar och motsättningar kan synliggöras.
 • öka förståelsen för, kunskapen om och tolkningen av en sammanhållen datainfrastruktur.
 • utveckla metoder för att genomföra fördjupade dialogsamtal med intressenter, med fokus på att samla in insikter, kartlägga, klustra samt synliggöra det arbete och åtagande som krävs av respektive myndighet, samt av myndigheter i samverkan med varandra och relevanta intressenter, framåt.
 • bidra till ett gemensamt förhållningssätt till KLL-data som en gemensam resurs.

Under 2023 har SVID, med stöd av sekretariatet, modererat 

 • fem fysiska co-working dagar för överhörning och framdrift inom uppdraget, bland annat med fokus på policy, governance och kulturaspekter på samverkan kring att förverkliga en sammanhållen datainfrastruktur på detta område.
 • tre digitala och två fysiska dialogsamtal med fokus på insamling av intressentinsikter och främjande av ökad förståelse för en sammanhållen datainfrastruktur inom ekosystemet för kompetensförsörjning och livslångt lärande. 
 • ett femtiotal digitala öppna arbetsmöten med fokus på frågeområden som identifierades som viktiga under uppstartsdagarna i februari.

Aktiviteterna har varit undersökande, informerande, reflekterande och producerande. Leveranser är mjuka, se punktlista ovan, samt hårda i form av: Översikt datamängder kompetensförsörjning och livslångt lärande, samt samtalsguider för en insiktsdriven samverkansstruktur. Nämnda bilagor överlämnades till representanter ur regeringsuppdraget, samt kommande förvaltning, i samband med regeringsuppdragets avslut. Olika delar av materialet kommer att vidareutvecklas av SVID, respektive Förnyelselabbet, för att kunna återbrukas och understödja ett lärande mellan andra dataområden och myndighetssamverkan i regeringsuppdrag framåt.

Projekttid

Januari 2022 till och med december 2023.

Kontakt