Även människor på flykt har funktionsnedsättningar. Mottagnings- och integrationsprocess av personer som söker skydd eller asyl i Sverige är dock ofta format för en person som passar in i normen när det gäller fysisk eller kognitiv funktionalitet.

I samband med invasionen av Ukraina fick Myndigheten för Delaktighet ett regeringsuppdrag att, erbjuda aktivt stöd i funktionshindersrelaterade frågor till relevanta aktörer. Detta med bakgrund av de konsekvenser som uppstår för personer med funktionsnedsättning som kommer till Sverige från Ukraina. Det finns många kända utmaningar enligt Myndigheten för Delaktighet, bland annat:

  • Liten kunskap om funktionshinderfrågor hos ansvariga aktörer och myndigheter som tar emot och möter skyddsbehövande och nyanlända.
  • Avsaknad av kunskap hos tjänstepersoner leder till att funktionshinder och stödbehov inte uppmärksammas i asylprocessen eller i mottagningsarbetet med nyanlända.
  • Enskilda personer med behov av stödinsatser och hjälpmedel, saknar kunskap om sina möjligheter att ansöka och få tillgång till olika stödinsatser och hjälpmedel.
  • Skyddssökande berättar inte alltid om sin funktionsnedsättning i mötet med myndigheter, på grund av tidigare erfarenheter av stigmatisering och diskriminering.
  • Utan tidiga stödinsatser, riskerar enskilda att inte kunna delta i andra samhällsinsatser, såsom svenskundervisning, samhällsorientering och andra utbildnings- och arbetsmarknadsförberedande insatser.
  • För barn och unga med funktionsnedsättning medför kunskapsbristen hos tjänstepersoner, ökade risker att hamna i ett långsiktigt utanförskap.

Syfte

Det övergripande syftet med uppdraget är att erbjuda aktivt stöd till de aktörer och myndigheter som tar emot och möter nyanlända personer som behöver skydd, så att dessa aktörer kan förbättra mottagnings- och integrationsprocessen för personer som har en funktionsnedsättning. Detta kommer att göras genom att synliggöra hur upplevelsen ser ut för en person som har normbrytande funktionalitet och som söker skydd i Sverige, och att gemensamt utforska underliggande orsak, glapp och utmaningar som uppstår i det offentliga systemet.

Arbetet ska:

a) Öka kunskapen om aktörers ansvar utifrån ett funktionshinderperspektiv i mottagandet av skyddsbehövande (personer som omfattas av massflyktsdirektivet och asylsökande) och nyanlända personer med en funktionsnedsättning (personer som innehar ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd).

b) Utforska hur ansvariga aktörer och myndigheters stöd till enskilda kan stärkas genom att aktörerna utvecklar sin samverkan i mottagningsarbetet och att roller och ansvarsområden förtydligas.

Mål

Målet är att ta fram systemkartor som beskriver erfarenheter av att komma till Sverige som asylsökande med en funktionsnedsättning, och synliggöra aktuella aktörers ansvar fram till beslut om uppehållstillstånd och fram till etablering. Kartorna ska även beskriva eventuella glapp mellan aktörers ansvar och faktiskt utförande.

Myndigheten för delaktighet kommer, utifrån materialet som tas fram, att hålla interaktiva och gestaltande dialoger med aktörer i systemet, exempelvis representanter från socialtjänsten, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, med flera, och med representanter från funktionshinderorganisationerna, om deras respektive uppdrag och arbete med att ta emot och möta personer som är nya i Sverige och som lever med en funktionsnedsättning. Systemkartorna kommer även publiceras på Myndigheten för delaktighets webbplats och spridas i myndighetens kanaler för sociala medier och användas i myndighetens presentationer.

Målgrupp

Tjänstepersoner hos ansvariga aktörer och myndigheter (primär målgrupp). Representanter för funktionshinderorganisationerna och enskilda med egna erfarenheter (sekundär målgrupp).

Projekttid

15 aug 2022 till och med 20 december 2022.

SVIDs roll i projektet

SVID bidrar till att upprätta systemkartor för hur nyanlända personer med funktionshinder bäst kan stödjas när de kommer till Sverige

Projektägare och finansiär

Myndigheten för delaktighet

Samarbetspartner

SVID, Funktionsrätt Sverige, Independent Living Institute, Disabled Refugees Welcome, Newcomers with Disabilities, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gränspolisen, Statens Servicecenter, Barnombudsmannen, Försäkringskassan, SKR Sveriges kommuner och regioner.

Finansiär

Logotyp Myndigheten för delaktighet

Projektledare/kontakt

Är du intresserad av att göra Förnyelselabb med oss? Hör av dig till mig!