Tillsammans med tjänstepersoner, familjehem och vuxna med erfarenhet av att ha varit familjehemsplacerade genomförde vi ett labb om hur framtidens familjehemsvård kan se ut i Helsingborg.

Under flera år har det på nationell nivå förts dialog om svårigheterna att hitta familjehem. Här behöver mönster brytas för att möta utmaningarna i dagens familjehemsvård och skapa framtidens.

Barn ska ges förutsättningar att bo hemma så långt det är möjligt. Vi vet att om barn kan bo hemma med vardagsnära stöd för familjen är det oftast bättre för familjen och barnet. I de fall det inte är möjligt att barnet bor med sina biologiska föräldrar behöver vården vara av god kvalitet och hållbar. Kontinuitet och samsyn kring barnets bästa är en förutsättning för att uppnå detta.

Skapar framtidens familjehem tillsammans

I projektet arbetade Helsingborgs stad och SVID tillsammans för att göra något annorlunda åt denna samhällsutmaning genom en process som gav möjlighet för tjänstepersoner i staden att medskapa framtidens familjehem med aktörer från näringsliv, civilsamhälle och akademi.

Ett barn- och barnrättsperspektiv var utgångspunkten där barn i familjehem, vuxna som tidigare bott i familjehem, och barn utanför systemet utgjorde fokus och expertis i insatsen. Likaså engagerades de som erbjuder sina hem som familjehem och de som ännu inte gör det.

Handläggare av placeringsärenden, familjebehandlare och vilka förutsättningar som behövs var också viktiga perspektiv att belysa i förnyelselabbet. Även tidigare insikter och erfarenheter från ett tjänstedesignarbete med föräldrar vars barn var placerade och familjehemmen bidrog med viktiga inspel i processen.

Mål

  • Sätta upp ett förnyelselabb om framtidens familjehemsvård, där SVID bidrar med sina erfarenheter av att skapa en plats för utforskande, testande och lärande mellan invånare, civilsamhället, näringslivet och kommunen.
  • Utveckla metoder och processer som lämpar sig för systemlärande design, underlättar beslut och skapar engagemang för frågan.
  • Tillsammans upprätta en nätverksstruktur för att på ett bra sätt förflytta insikter genom organisationen och även utforska hur insikterna kan nå berörda myndigheter och departement.
  • Stärka förnyelseagenter/faciliterare i staden som kan förvalta och vidareutveckla labbytan.
  • Ta fram prototyper på framtidens familjehemsvård som kan testas inom Helsingborgs stad under kommande år.

Målgrupp

Familjehemsplacerade barn.

Projekttid

1 augusti 2022 till och med 31 december 2023.

SVIDs roll i projektet

SVID bistod socialförvaltningen i Helsingborg i att skapa och processleda ett förnyelselabb för att med systemsynsätt hantera utmaningar. SVID gjorde detta genom att facilitera processen med ett förnyelselabbet om framtidens familjehem. Projektteamet samlade och handledde en labbgrupp i ett utforskande av utmaningen såväl som idéer för att bättre hantera den tillsammans framåt.

Projektgrupp

Socialförvaltningen i Helsingborgs stad och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Finansiär

Socialtjänsten Helsingborgs stad

Kontakt

Vill du veta mer om förnyelselabb?

Hör av dig till mig!