MOBEVI, Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka, var en förstudie som genomfördes av Region Västerbotten i samarbete med masterstudenter från Designhögskolan. Förstudien förberedde ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket och fick stöd av Tillväxtverket och Trafikverket.

Turismföretagare i Vindelälvsdalen jobbar för fler gäster från regionen, övriga Sverige och världen. En av de bärande tankarna med projektet är att om tillgängligheten med annat medel än bil ökar så öppnar det upp området för fler besökare och möjliggör ett mer hållbart resande. För att småskalig livsmedelsproduktion och restauranger med närproducerad mat ska blomstra behövs dessutom bättre möjligheter att leverera mat i obruten kylkedja efter stråket.

Mål

Förstudiens projektmål var förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket Vindelälven-Juhtatdahka/Väg 363. Det övergripande målet var ökad tillgänglighet och mobilitet, och hållbart resande och hållbara transporter, framför allt inom besöksnäringen på landsbygden. I förlängningen bidrar detta till regional utveckling, landsbygdsutveckling och Sveriges klimatmål.

Målgrupp

Målgrupp för projektet är de som kommer använda, dra nytta av eller producera delar av den transport- eller mobilitetslösning som formas under förstudien: besökare, matproducenter, invånare, turistföretag i stråket, kommersiell och offentlig service efter stråket, finansiärer (landsting och kommuner), upphandlare (Länstrafiken), Bussgods Nord, operatörer och fordonsproducenter.

Projekttid och budget

Förstudien pågick under 2018 och 2019 med en budget på 1,4 MSEK. Projektet finansierade av Tillväxtverket, Trafikverket och Region Västerbotten.

Projektorganisation

Projektet ägs av Region Västerbotten och finansierades av Tillväxtverket. Projektledare var Bianca Byring från Region Västerbotten.

Styrgruppen bestod av

• RKTM Region Västerbotten – ordförande Region
• Västerbotten Turism – ledamot
• Västerbottens läns landsting – ledamot
• Biosfärkandidatorganisationen – ledamot
• Destinationsbolaget Gold of Lapland – ledamot
• Svenska Turistföreningen – ledamot
• Länsstyrelsen, samordning friluftsliv – ledamot
• SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign – adjungerad

SVIDs roll i projektet

SVID fanns med i styrgruppen och stöttade projektet i designprocessen. Under hösten hölls en introduktion i designprocessen och olika metoder för styrgrupp och referensgruppsmedlemmar.

Vindelälvsbussen

Vindelälvsbussen

Resultat

Förstudien MOBEVI skapade konceptet Vindelälvsbussen. Förstudien MOBEVI genomfördes för att ta fram ett förslag på transport- eller mobilitetslösning för besökare, invånare och matvaror i Vindelälvsdalen. Resultatet, Vindelälvsbussen, stod klart i december 2019. En resa med Vindelälvsbussen ska vara något att längta efter. Kanske en upptakt för semesterresan, eller en avkopplande avrundning på arbetsveckan. Matproducenter, matställen och livsmedelsaffärer ska kunna använda Vindelälvsbussen för sina kylda och frysta leveranser. Region Västerbotten skapade busskonceptet i en tjänstedesignprocess i samarbete med bland annat Designhögskolan vid Umeå universitet.

Vill du veta mer om MOBEVI? Kontakta gärna mig.

Fler projekt

Förstudie inom
cirkulär design i Region Skåne

Hur kan Region Skåne skapa förutsättningar för en grön omställning hos företag i regionen? Det kommer vi att titta närmare på i en förstudie tillsammans med designbyrån Zenit.

The Shift

The Shift arbetar på ett programförslag inom den nya svenska innovationssatsningen Impact Innovation. Projektet vill driva upp tempot i omställningen till resurseffektivitet och sätta fokus på attraktiva livsmiljöer.

People-Powered
Transformation

People-Powered Transformation är ett av 23 förberedelseprojekt inom Impact Innovation – nästa generations strategiska innovationsprogram i Sverige som drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Kraftsamling av
design för återvinning

Hur kan vi öka återvinningen av plastprodukter? Projektet "Kraftsamling av design för återvinning" ska öka samarbetet mellan design- och återvinningsbranschen.

Workshoppar och inspiration:
hållbarhet och cirkulär design i VGR

Välkommen till inspirerande frukostseminarier där du får lära dig mer om cirkularitet och hur vi inom näringslivet kan bidra till positiv utveckling och nå ökad lönsamhet och konkurrenskraft med cirkulär design.

Om förstudien:
Samverkan och cirkulär design i Västra Götaland

Här kan du läsa mer om förstudiens syfte, mål, projekttid och samarbetspartner.

Förstudie:
Samverkan och cirkulär design i Västra Götaland

I en förstudie undersöker SVID möjligheterna att skapa en stärkt samverkan mellan designaktörer, näringsliv och akademi i Västra Götalands län för att utveckla hållbara och cirkulära affärsverksamheter.

Coachningsstöd forskningsprogrammet Prevent på Uppsala universitet

Projektet utforskar vad invånare i socialt utsatta områden i Uppsala behöver för att främja sin hälsa och inte utveckla diabetes. SVID deltar och coachar forskningsgruppen i systemisk och samskapande design.

Förnyelselabb om
framtidens familjehemsvård i Helsingborg

Tillsammans med tjänstepersoner, familjehem och vuxna med erfarenhet av att ha varit familjehemsplacerade genomför vi ett labb om hur framtidens familjehemsvård kan se ut i Helsingborg.

Klimatneutrala
Uppsala 2023

Projektet Klimatneutrala Uppsala 2030 ska stärka förmågan att uppnå de mål, åtaganden och åtgärder som Klimatkontrakt 2030 och Klimatfärdplan Uppsala omfattar.

Liften – Långsiktig hållbar
konkurrenskraft för SMF inom industri

I projektet Liften arbetar vi med att stärka små och medelstora tillverkande företag i Region Stockholm. Företagen erbjuds att vara med i ett utvecklingsprogram och nätverk.

Sekretariatet för
kompetensförsörjning och livslångt lärande

I detta projekt bistår SVID Sekretariatet för kompetensförsörjning och livslångt lärande med stöd i sin samverkan, i form av designmetodik, process och förhållningssätt.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.