MOBEVI, Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka, var en förstudie som genomfördes av Region Västerbotten i samarbete med masterstudenter från Designhögskolan. Förstudien förberedde ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket och fick stöd av Tillväxtverket och Trafikverket.

Turismföretagare i Vindelälvsdalen jobbar för fler gäster från regionen, övriga Sverige och världen. En av de bärande tankarna med projektet är att om tillgängligheten med annat medel än bil ökar så öppnar det upp området för fler besökare och möjliggör ett mer hållbart resande. För att småskalig livsmedelsproduktion och restauranger med närproducerad mat ska blomstra behövs dessutom bättre möjligheter att leverera mat i obruten kylkedja efter stråket.

Mål

Förstudiens projektmål var förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket Vindelälven-Juhtatdahka/Väg 363. Det övergripande målet var ökad tillgänglighet och mobilitet, och hållbart resande och hållbara transporter, framför allt inom besöksnäringen på landsbygden. I förlängningen bidrar detta till regional utveckling, landsbygdsutveckling och Sveriges klimatmål.

Målgrupp

Målgrupp för projektet är de som kommer använda, dra nytta av eller producera delar av den transport- eller mobilitetslösning som formas under förstudien: besökare, matproducenter, invånare, turistföretag i stråket, kommersiell och offentlig service efter stråket, finansiärer (landsting och kommuner), upphandlare (Länstrafiken), Bussgods Nord, operatörer och fordonsproducenter.

Projekttid och budget

Förstudien pågick under 2018 och 2019 med en budget på 1,4 MSEK. Projektet finansierade av Tillväxtverket, Trafikverket och Region Västerbotten.

Projektorganisation

Projektet ägs av Region Västerbotten och finansierades av Tillväxtverket. Projektledare var Bianca Byring från Region Västerbotten.

Styrgruppen bestod av

• RKTM Region Västerbotten – ordförande Region
• Västerbotten Turism – ledamot
• Västerbottens läns landsting – ledamot
• Biosfärkandidatorganisationen – ledamot
• Destinationsbolaget Gold of Lapland – ledamot
• Svenska Turistföreningen – ledamot
• Länsstyrelsen, samordning friluftsliv – ledamot
• SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign – adjungerad

SVIDs roll i projektet

SVID fanns med i styrgruppen och stöttade projektet i designprocessen. Under hösten hölls en introduktion i designprocessen och olika metoder för styrgrupp och referensgruppsmedlemmar.

Vindelälvsbussen

Vindelälvsbussen

Resultat

Förstudien MOBEVI skapade konceptet Vindelälvsbussen. Förstudien MOBEVI genomfördes för att ta fram ett förslag på transport- eller mobilitetslösning för besökare, invånare och matvaror i Vindelälvsdalen. Resultatet, Vindelälvsbussen, stod klart i december 2019. En resa med Vindelälvsbussen ska vara något att längta efter. Kanske en upptakt för semesterresan, eller en avkopplande avrundning på arbetsveckan. Matproducenter, matställen och livsmedelsaffärer ska kunna använda Vindelälvsbussen för sina kylda och frysta leveranser. Region Västerbotten skapade busskonceptet i en tjänstedesignprocess i samarbete med bland annat Designhögskolan vid Umeå universitet.

Vill du veta mer om MOBEVI? Kontakta gärna mig.

Fler projekt

TURF –
The Urban Food Factory 

Hur kan städer stärka förmågan att närproducera mat genom odlingar i parkeringshus? Det utforskar SVID tillsammans med Rzeszow University of Technology och Pond Fish and Greens i projektet TURF².

Cirkulär lättvikt

Hur kan företag anpassa sig efter nya cirkulära krav samtidigt som de ökar sin lönsamhet? I ett pilotprogram kommer SVID att vara med och stötta företag inom lättviktsområdet att framtidssäkra sin verksamhet.

Arctic Design Center

Arctic Design Center är en arena och mötesplats för frågor inom arkitektur, design, konst och kulturarv. Projektet bidrar till en hållbar samhällsutveckling i norra Sverige genom att skapa samverkan och kunskapshöjning inom om Politiken för gestaltad livsmiljö.

Coachningsstöd forskningsprogrammet Prevent på Uppsala universitet

Projektet utforskar vad invånare i socialt utsatta områden i Uppsala behöver för att främja sin hälsa och inte utveckla diabetes. SVID deltar och coachar forskningsgruppen i systemisk och samskapande design.