Projektets syfte är att främja hållbar konsumtion och produktion av produkter och tjänster i Europa. 

Detta kommer att ske genom samarbete kring kunskapsprocesser och utveckling av utbildningsmaterial för att lära och utbilda studenter, lärare och företag inom designbranschen i strategier för innovativ design för hållbarhet. Fokus ligger på socialt företagande och innovation inom utbildningsområdet, som ska möjliggöra skapandet av hållbara produkter och tjänster, i linje med europeiska policies inom cirkulär ekonomi och i sin tur ett mer hållbart samhälle.

Initiativet ska stärka trion medskapande kunskap (design för hållbarhet), innovation (där det finns en brist på särskilda inlärningssystem) och kurser och undervisningsmaterial inom högre utbildning och fortbildning.  

Målgrupper

Studenter, lärare och företag inom designbranschen.

Projekttid

Projektet pågår den 1 november 2016 till och med den 30 oktober 2019.

Projektpartner

De medverkande organisationerna och högskolorna kommer från Spanien, Irland, Nederländerna och Sverige. I varje land består sammansättningen av medverkande av universitet/högskola, företag och nationella designorganisationer. 

Projektägare

Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Spanien

Vill du veta mer om projektet? Kontakta gärna mig.

Fler projekt

Förstudie inom
cirkulär design i Region Skåne

Hur kan Region Skåne skapa förutsättningar för en grön omställning hos företag i regionen? Det kommer vi att titta närmare på i en förstudie tillsammans med designbyrån Zenit.

The Shift

The Shift arbetar på ett programförslag inom den nya svenska innovationssatsningen Impact Innovation. Projektet vill driva upp tempot i omställningen till resurseffektivitet och sätta fokus på attraktiva livsmiljöer.

People-Powered
Transformation

People-Powered Transformation är ett av 23 förberedelseprojekt inom Impact Innovation – nästa generations strategiska innovationsprogram i Sverige som drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Kraftsamling av
design för återvinning

Hur kan vi öka återvinningen av plastprodukter? Projektet "Kraftsamling av design för återvinning" ska öka samarbetet mellan design- och återvinningsbranschen.

Workshoppar och inspiration:
hållbarhet och cirkulär design i VGR

Välkommen till inspirerande frukostseminarier där du får lära dig mer om cirkularitet och hur vi inom näringslivet kan bidra till positiv utveckling och nå ökad lönsamhet och konkurrenskraft med cirkulär design.

Om förstudien:
Samverkan och cirkulär design i Västra Götaland

Här kan du läsa mer om förstudiens syfte, mål, projekttid och samarbetspartner.

Förstudie:
Samverkan och cirkulär design i Västra Götaland

I en förstudie undersöker SVID möjligheterna att skapa en stärkt samverkan mellan designaktörer, näringsliv och akademi i Västra Götalands län för att utveckla hållbara och cirkulära affärsverksamheter.

Coachningsstöd forskningsprogrammet Prevent på Uppsala universitet

Projektet utforskar vad invånare i socialt utsatta områden i Uppsala behöver för att främja sin hälsa och inte utveckla diabetes. SVID deltar och coachar forskningsgruppen i systemisk och samskapande design.

Förnyelselabb om
framtidens familjehemsvård i Helsingborg

Tillsammans med tjänstepersoner, familjehem och vuxna med erfarenhet av att ha varit familjehemsplacerade genomför vi ett labb om hur framtidens familjehemsvård kan se ut i Helsingborg.

Klimatneutrala
Uppsala 2023

Projektet Klimatneutrala Uppsala 2030 ska stärka förmågan att uppnå de mål, åtaganden och åtgärder som Klimatkontrakt 2030 och Klimatfärdplan Uppsala omfattar.

Liften – Långsiktig hållbar
konkurrenskraft för SMF inom industri

I projektet Liften arbetar vi med att stärka små och medelstora tillverkande företag i Region Stockholm. Företagen erbjuds att vara med i ett utvecklingsprogram och nätverk.

Sekretariatet för
kompetensförsörjning och livslångt lärande

I detta projekt bistår SVID Sekretariatet för kompetensförsörjning och livslångt lärande med stöd i sin samverkan, i form av designmetodik, process och förhållningssätt.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.