People-Powered Transformation var ett av 23 förberedelseprojekt inom Impact Innovation – nästa generations strategiska innovationsprogram i Sverige som drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

People-Powered Transformation mål var att skapa ett programkontor för attraktiva, inkluderande och hållbara livsmiljöer, med fokus på människans roll i den gröna omställningen och samhällsomvandlingen i Sverige. Projektet utgick från kommuner och regioner i norra Sverige, men lärandet skulle även kunna skalas upp till hela landet och även internationellt. Initiativet gick helt i linje med temat på Världsutställningen i Osaka 2025 – ”Designing Future Society for Our Lives”.

Samlade olika aktörer genom designmetodik och förnyelselabb

I detta förberedelseprojekt användes designmetodik för att samla aktörer från olika sektorer och tillsammans utforska utmaningar, systemets inneboende förutsättningar och testa alternativa färdvägar för systemomställningen. Luleå tekniska universitet var projektägare och kommunerna Boden, Jokkmokk, Luleå, Kiruna och Helsingborg deltog. I varje deltagande kommun inventerades utmaningar som kräver just samhällets eller områdets hela kraft för att ställas om.

Arbetet skedde i det vi kallar förnyelselabb, en metodik utvecklad på SVID. Sedan 2016 och fram till och med 2023 hade ett tiotal kommuner och flera myndigheter genomfört dessa labb. Arbetet var samlande och gav stöd i den lokala systemomställningen samtidigt som den möjligggjorde en aggregerad bild av vad en missions-ansökan hösten 2023 i den fördjupade och finansiellt förstärkta fortsatta processen borde innehålla.

Föreberedelseprojektet syftade dessutom till att utveckla en aktivt systemisk (design)approach där hela värdekedjor involveras och värden skapas bortom kortsiktiga ekonomiska kalkyler; ett globalt och transdisciplinärt nätverk som kunskapar inom området attraktiva, inkluderande och välfungerande samhällen. Tillsammans med deltagarna ville vi utveckla en projektmodell för kunskapande om såväl fysiskt som socialt attraktiv och inkluderande social kultur och byggd miljö.

Mål

Målet var att arbeta med en designdriven systemisk approach för att

  • stärka norra Sveriges identitet och attraktivitet,
  • skapa naturliga mötesplatser/living labs för samverkan,
  • innovation mellan samhälle, akademi och näringsliv,
  • och erbjuda ett tydligt värde för både individens och företagens behov av att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft,
  • samt en helhetsutveckling av attraktiva regioner, städer, platser och byar.

Genom att använda design för att samskapa platsinnovativa system kan vi åstadkomma banbrytande nya sätt att tänka och agera.

Målgrupp

Projektet riktade sig inledningsvis till städer i norr och förnyelselabb genomfördes såväl i de tre pilotkommunerna Jokkmokk, Luleå och Boden som regionalt. Tanken var att projektet skulle kunna skalas till hela Sverige och att alla platser för att engagera invånare och driva på samhällsomställningen. Helsingborg och Kiruna deltog också i satsningen.

Projekttid

2023-02-15 till 2023-10-15.

SVIDs roll i projektet

SVID deltog i projektet i styrgruppen, och genomförde förnyelselabb i tre av städerna; Jokkmokk, Luleå och Boden.

Projektägare

Luleå tekniska universitet

Projektledare: Åsa Wikberg Nilsson

Processledare: Helena Godotter Karlberg

Finansiär

Vinnova, Energimynidgheten och Formas inom ramen för innovationsprogrammet Impact innovation.

Kontakt