People-Powered Transformation är ett av 23 förberedelseprojekt inom Impact Innovation – nästa generations strategiska innovationsprogram i Sverige som drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

People-Powered Transformation vill skapa ett programkontor för attraktiva, inkluderande och hållbara livsmiljöer, med fokus på människans roll i den gröna omställningen och samhällsomvandlingen i Sverige. Vi utgår från kommuner och regioner i norra Sverige, men är övertygade om att lärandet kan skalas till hela landet och även internationellt. Initiativet går helt i linje med temat på Världsutställningen i Osaka 2025 – ”Designing Future Society for Our Lives”.

Samlar olika aktörer genom designmetodik och förnyelselabb

I detta förberedelseprojekt använder vi oss av designmetodik för att samla aktörer från olika sektorer och tillsammans utforska utmaningar, systemets inneboende förutsättningar och testa alternativa färdvägar för systemomställningen. Luleå tekniska universitet är projektägare och kommunerna Boden, Jokkmokk, Luleå, Kiruna och Helsingborg deltar. I varje deltagande kommun inventeras utmaningar som kräver just samhällets eller områdets hela kraft för att ställas om.

Arbetet sker i det vi kallar förnyelselabb, en metodik utvecklad på SVID. Sedan 2016 har ett tiotal kommuner och flera myndigheter genomfört dessa labb. Arbetet är samlande och ger stöd i den lokala systemomställningen samtidigt som den möjliggör en aggregerad bild av vad en missions-ansökan hösten 2023 i den fördjupade och finansiellt förstärkta fortsatta processen borde innehålla.

Föreberedelseprojektet syftar dessutom till att utveckla en aktivt systemisk (design)approach där hela värdekedjor involveras och värden skapas bortom kortsiktiga ekonomiska kalkyler; ett globalt och transdisciplinärt nätverk som kunskapar inom området attraktiva, inkluderande och välfungerande samhällen. Vi vill med deltagarna utveckla en projektmodell för kunskapande om såväl fysiskt som socialt attraktiv och inkluderande social kultur och byggd miljö.

Mål

Målet är att arbeta med en designdriven systemisk approach för att

  • stärka norra Sveriges identitet och attraktivitet,
  • skapa naturliga mötesplatser/living labs för samverkan,
  • innovation mellan samhälle, akademi och näringsliv,
  • och erbjuda ett tydligt värde för både individens och företagens behov av att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft,
  • samt en helhetsutveckling av attraktiva regioner, städer, platser och byar.

Genom att använda design för att samskapa platsinnovativa system åstadkommer vi banbrytande nya sätt att tänka och agera.

Målgrupp

Projektet riktar sig inledningsvis till städer i norr och förnyelselabb genomförs såväl i de tre pilotkommunerna Jokkmokk, Luleå och Boden som regionalt. Tanken är att projektet ska kunna skalas till hela Sverige och alla platser för att engagera invånare och driva på samhällsomställningen. Helsingborg och Kiruna deltar också i satsningen.

Projekttid

2023-02-15 till 2023-10-15

SVIDs roll i projektet

SVID deltar i projektet i styrgruppen, och genomför förnyelselabb i tre av städerna; Jokkmokk, Luleå och Boden.

Projektägare

Luleå tekniska universitet

Finansiär

Vinnova, Energimynidgheten och Formas inom ramen för innovationsprogrammet Impact innovation.

Kontakt