Med designtänkande och lean som kärnverktyg har projektet Liften utvecklat små och medelstora företag i Region Stockholm. Företagen har inte bara ökat sin kunskap inom hållbar affärsutveckling, utan även skapat starka nätverk och implementerat konkreta förbättringsåtgärder.

Liften har erbjudit ett utvecklingsprogram för små och medelstora företag i Region Stockholm. Totalt har 36 företag deltagit och ökat sin kunskap i hållbar affärsutveckling. Företagen har också fått hjälp med att identifiera, prioritera och fokusera på konkreta utvecklingsområden i sina egna verksamheter.

– Liften har verkligen varit en fantastisk möjlighet för företag att få en skjuts framåt i sin utveckling. Programmet har erbjudit en unik plattform där företagen fått tillgång till expertrådgivning, verktyg och metoder för att tillsammans med oss och nätverket utveckla företaget vidare, säger Maria Rylander Masoumi, projektledare för Liften på Södertälje Science Park, som lett projektet.

Två män som står vid en maskin i en datorskärm i en industrilokal. Den ena mannen visar något på skärmen för den andre.
Fredrik Forsman från SVID på besök hos Mitac, ett av de deltagande företagen i Liften, för att få förståelse hur tillverkning av kretskort går till. Efter studiebesöket coachade SVID företagsledningen i deras utvecklingsinsatser.

Ökar kunskap med tematräffar och individuell coachning

Företagen har deltagit i ett 12-veckorsprogram med både gemensamma tematräffar om utvecklingsarbete, hållbarhet och designprocessen. De har också fått individuell coachning för att få hjälp med att skapa handlingsplaner och driva igenom dem. Företagen har även stärkt sina nätverk genom att utbyta erfarenheter med andra deltagande företag.

Design + lean = sant

Inom ramen för projektet undersöktes även hur designprocessen kopplar an till ständiga förbättringar och systematiskt förbättringsarbete inom produktionsmodellen lean. SVID och KTH Leancentrum vidareutvecklade metoderna och tog fram en ny modell för hur designtänkande och lean kan kopplas samman.

– Vi har kombinerat synsätt och skapat förståelse mellan två utvecklingsprocesser som tillsammans stärker banden mellan kund- och användarperspektiv, produktionsprocesser och frågor som berör både företagskultur och intern kompetensutveckling. Det är viktigt att man i utvecklingsarbetet förstår både ett designperspektiv och ett produktionsperspektiv, säger Fredrik Forsman, chef för näringsliv och industri på SVID.

Illustration av modellen som kopplar samman design och Lean. Illustrationen visar modellens kritiska faser. Här synliggörs den nära kopplingen mellan designprocessens slutfas där test och lansering övergår till produktion och mätbara mål. Vi utgår från utmaningen, via en lösningsorienterad rymd, vidare till fokus på verksamheten och ett nyläge.
Den utvecklade modellen som kombinerar design och Lean. Här synliggörs den nära kopplingen mellan designprocessens slutfas där test och lansering övergår till produktion och mätbara mål. Vi utgår från utmaningen, via en lösningsorienterad rymd, vidare till fokus på verksamheten och ett nyläge.

Möbeltillverkaren Vestre visar vägen

Som ett led i arbete med design och lean genomfördes en studieresa med de deltagande företagen till möbeltillverkaren Vestres nya fabrik i Magnor, Norge för att studera hur design och lean kan ha ett tydligt samband. I fabriken har man inkluderat båda dessa perspektiv i den nybyggda fabriken.

– En viktig insikt från företagen som deltog på studiebesöket var just att designtänkande inte bara är något som kan användas för kundanpassade produkter. Det kan även kan genomsyra en hel företagskultur, där vi utvecklar inspirerande arbetsmiljöer för att behålla personal i särskilt kompetensberoende sektorer som industriproduktion, säger Fredrik Forsman.

Inomhus i en fabrikslokal. Trätak och träinredning. En övervåning med glasväggar ut mot en ljusgård. På golvet längst ner i bilden, står lastpallar med mera. Färgade linjer är målade på golvet.
Studiebesök på till möbeltillverkaren Vestres fabrik The Plus i Magnor i Norge. Genom att synliggöra flödet i fabrikens ljusa och öppna lokaler kan man visuellt följa de olika produktionslinorna genom olika färgkoder i byggnadens fyra vingar, från inkommande material, sågning, målning och montage. Fyra färgskalor representerar fabrikens olika delar – blått och lila för lager, grönt för lackproduktion, rött och rosa för träbearbetning, gult och orange för montering.

SVID bidrar med expertkompetens inom design

Projektet Liften har letts av Södertälje Science Park i samarbete med SVID och KTH. SVID har bidragit med expertkompetens inom design och genomfört föreläsningar och workshoppar, och coachat företagen individuellt i deras kundcentrerade utvecklingsutmaningar.

– Det har varit spännande att följa företagens utveckling, från teoretiska föreläsningar, workshoppar och praktiska moment, till nya frågeställningar och konkreta insatser i företagen, säger Fredrik Forsman. Det har varit mycket givande att se hur användarcentrering, hållbarhet och kontinuerligt förbättringsarbete har omsatts i praktiken.

Vad händer framåt?

Södertälje Science Park går nu in som samverkanspartner i IUC och tar sikte mot att ytterligare stärka Stockholmsregionens industriföretag. IUC står för Industriella UtvecklingsCentra, en nationell sammanslutning för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Under en lång tid har det saknats en IUC-partner i Stockholmsregionen, trots att antalet anställda inom industrin i Stockholmsregionen är näst högst i landet.

Under 2024 tittar Södertälje Science Park vidare på hur IUC Stockholm ska utformas. Arbetet sker i dialog med regionens industriföretag.

Om projektet Liften

Projektet Liften har arbetat med att stärka små och medelstora tillverkande företag i Region Stockholm. Deltagande företag har fått öka sin kunskap inom hållbar affärsutveckling genom ett utvecklingsprogram och via ett nätverk. Företagen har även erbjudits stöd med att identifiera och driva utvecklingsarbete utifrån verksamheternas individuella utmaningar.

Liften pågick från januari 2022 till och med oktober 2023. Projektet finansierades av Region Stockholm och Europeiska unionen – Europeiska regionala utvecklingsfonden och drevs av Södertälje Science Park i samarbete med SVID och KTH Leancentrum. SVID har bidragit med expertkompetens inom design och med föreläsningar och coachning av företagen.

Andra områden som projektet genomfört utvecklingsinsatser med företagen är:

  • Detaljplanering av produktionsytor
  • Genomlysning av digitaliseringsbehov
  • Flödes- och förbättringsanalys för produktion
  • Implementering av LEAN-metodiken 5S
  • Analys av potentiellt nytt marknadssegment
  • Implementera processorienterat produktionsflöde
  • Omsätta omvärldsanalys i praktiken
  • Utarbetande av hållbarhetsplan
  • Plan för internationalisering
  • Produktions- och användarfokuserad produktveckling

Kontakt

Publicerad 06 maj 2024