Hur kan vi öka återvinningen av produkter med plast? Det har SVID och IVL arbetat med i projektet Kraftsamling av design för återvinning. En viktig del handlar om att öka samarbetet med design- och återvinningsbranschen.

Hur en produkt designas är avgörande för om den i slutändan kan återvinnas. Att design- och återvinningsbranschen samarbetar och skapar dialog kring dessa frågor är därmed centralt.

– Med bättre design, som bygger på ökad kunskap om återvinningsprocessen, kan vi öka andelen återvinningsbar plast och därmed göra stor skillnad för miljön och klimatet, säger Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID.

På designstadiet fattas en rad beslut som påverkar möjligheten att återvinna plast. Det handlar om val av material, färg och tillsatsämnen och att produkterna är utformade så att materialet lätt kan tas isär, återbrukas och återvinnas.

– En huvudsaklig del inom projektet har varit att samla förståelse för vad som försvårar plaståtervinningen idag och att sprida kunskap om konceptet design för återvinning, när man designar produkter så att de kommer att kunna återvinnas i slutet av sin livscykel, säger Sara Brännström, Expert i Kemi och lagkrav, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Inomhus. En person som står och pratar till flera personer som står vid en utställningsmonter.
Studiebesök vid Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.

Intervjuer och studiebesök gav djupare insikter

För att få en djupare förståelse kring vilka utmaningar som finns när det kommer till materialåtervinning intervjuades företag som använder plast i sina produkter och företag inom återvinningsbranschen. Projektgruppen besökte även Stena Nordic Recycling Center. Studiebesöket blev en mötesplats för erfarenhetsutbyte, ny kunskap och nätverkande mellan aktörer i design- och återvinningsbranschen.

– Studiebesöket gav många nya kunskaper gällande designens roll för att kunna cirkulera plast. Projektet har varit mycket värdefullt för att föra samman olika aktörer för att skapa deltagande i standardiseringsarbete och öka kunskapen om design för återvinning, säger Jon Djerf, M.Sc., Rådgivare Materialåtervinning, Avfall Sverige.

Under hösten hölls en konferens om plaståtervinning på KTH i Stockholm. Ett 60-tal personer från organisationer inom design, policy, forskning och industri deltog för att ta del av föreläsningar inom området och för att diskutera hur vi kan designa produkter med plast så att de kan återvinnas och fungera i en cirkulär ekonomi.

– Konferensen var en viktig mötesplats där olika sektorer fick sammanstråla, sprida kunskap, och lära av varandra, säger Anna Velander Gisslén.

Inomhus. En utställning med återvinningtema, med bland annat ihoppressade delar från en bil.
Utställning på Stena Nordic Recycling Center.

Tydliga och allmänna riktlinjer ska visa vägen

Det behövs tydliga och allmänna riktlinjer för de aktörer som designar plastprodukter och för de aktörer som återvinner materialen. Projektet har därför också haft målsättningen att peka på vikten av mer forskning inom området och ta fram underlag till allmänna kriterier gällande design för återvinning av plastprodukter som ett första steg mot en internationell standard.

– Det har väckts en rad spännande tankar och idéer till hur vi kan designa bättre för återvinning. Det är viktigt att företag som producerar produkter med plast och aktörer inom återvinning träffas för att utbyta erfarenheter och kunskap men vi behöver också involvera forskningen och politiken för att vi ska nå ända fram till en cirkulär plastanvändning, säger Anna Velander Gisslén.

Inomhus i en konferenssal, personer sitter runt ett bord och pratar.
Hösten 2023 samlades designer, hållbarhetsutvecklare, företag och aktörer från återvinningsbranschen för att diskutera hur vi kan designa produkter med plast så att de går att återvinna.

Insikter tas vidare till nya projekt

Förhoppningen är att insikterna från projektet kommer att tas vidare in i nya projekt och samverkan med olika parter. Projektet har visat på vikten av att skapa standarder och öka kompetensen om hur produkter ska designas för att maximera återvinning och möjliggöra cirkulära flöden.

– Projektet har varit en viktig start för att föra samman designbranschen och återvinningsbranschen, och vi hoppas att vi nu kan fortsätta samverkan för en långsiktig dialog där aktörer gemensamt kan lära av varandra för att utveckla hållbara lösningar, säger Anna Velander Gisslén.

Kraftsamling av design för återvinning har drivits av SVID i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet har pågått från november 2022 till och med december 2023.

Kontakt

Publicerad 05 juni 2024

Uppdaterad 06 juni 2024