Hur kan vi öka återvinningen av plastprodukter? Projektet ”Kraftsamling av design för återvinning” arbetade för att öka samarbetet mellan design- och återvinningsbranschen.

Plast används ofta i onödan eller i materialkombinationer som försvårar materialåtervinning. Naturvårdsverket beskriver i ett regeringsuppdrag fyra huvudhinder till att materialåtervinningen av plast är låg: bristande incitament för design för återvinning, svårigheter att sortera ut olika typer av plastavfall, låg efterfrågan och dålig spårbarhet för den återvunna råvaran.

Designfasen är grundläggande för att plastprodukter ska kunna materialåtervinnas. Materialval, färg, innehåll av tillsatser, hur produkterna kan demonteras med mera påverkar hur materialåtervinningsbara produkterna är. Det är idag ofta svårt att plocka isär plasten från andra material som sitter fast i en produkt eller att plocka isär olika typer av plast för att kunna återvinna dem och bevara materialets kvalitet och ekonomiska värde.

Syfte

Projektets syfte var att stödja nationell kraftsamling och mer samarbete mellan den svenska designbranschen och återvinningsbranschen för att främja design för återvinning av plastprodukter i Sverige och internationellt. Projektet skulle också ta fram underlag till allmänna kriterier för design för återvinning av plastprodukter som ett första steg mot en internationell standard.

Mål

  • Kraftsamla aktörer i designbranschen och återvinningsbranschen i Sverige för att öka förståelsen av utmaningarna kring plaståtervinning, och lägga grunden för ett långsiktigt samarbete mellan dessa för att främja användning av design för återvinning av plastprodukter.
  • Driva forskning för framtagning av underlag till kriterier för design för återvinning av plastprodukter som, på sikt, kan vara underlag till en internationell standard.
  • Samla och presentera kunskap om hur en internationell standard för design för återvinning av plastprodukter kan komma till nytta och vilka effekter den kan ha.
  • Plan med förslag kring hur resultatet från projektet kan användas som underlag för en standard, samt kommunikation av resultat till olika målgrupper.

Målgrupp

Design- och återvinningsbransch: designer, återvinningsaktörer, inköpare – både offentliga och privata aktörer.

Projekttid

2022-11-29 till 2023-12-29

SVIDs roll i projektet

SVID var projektpartner och arbetade med att engagera designbranschen med fokus på plastprodukter. SVID ledde det första arbetspaket där man tog fram ett koncept för en ny årlig mötesplats för designbranschen och återvinningsbranschen. SVID arbetade även med att sprida och nyttiggöra resultat efter projektets slut.

Projektägare

IVL Svenska Miljöinstitutet

Samarbetspartner

Finansiär

Vinnova inom utlysningen ”Policyutveckling för hållbar industri”.

Fullständigt projektnamn

Nationell kraftsamling mellan design- och återvinningsbranscherna för standardisering av design för återvinning.

Projektledare