Åtta myndigheter har fått ett regeringsuppdrag som handlar om att utveckla en datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande ska stärka individers ställning på arbetsmarknaden. Här kan design verkligen göra skillnad!

Sekretariatet för kompetensförsörjning och livslångt lärande samordnar det regeringsuppdrag som åtta myndigheter har att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det övergripande målet med uppdraget är att stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden – och som tillgodoser privat och offentlig sektors kompetensbehov, främjar effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande långsiktigt, och underlättar omställning på arbetsmarknaden.

Det kan till exempel handla om tjänster som hjälper individer att komma in, vara kvar eller karriärväxla på arbetsmarknaden, tjänster för att hitta och få tillgång till fortbildning, eller appar som matchar arbetssökanden med arbetsgivares behov.

Stöttar med designmetodik

Sedan början av året stöttar SVID myndigheterna i deras samverkan med hjälp av designmetodik, processtöd, visualisering och förhållningssätt. I juni träffades representanter från myndigheterna och pågående pilotprojekt i en workshop för att få omvärldsinspiration, möjlighet att ta tillvara insikter ur regeringsuppdraget och reflektera framåt kring det gemensamma lärandet och arbetet med ekosystemet för kompetensutveckling och livslångt lärande.

Vi lever i en samtid kantad av komplexa samhällsutmaningar, pandemier, klimatförändringar och innovativa teknologier som ställer stora krav på medborgare och företag att kunna anpassa sig till nya omständigheter.

– När fler lever längre och färre måste försörja fler, ökar vikten av möjlighet till kontinuerligt lärande och chans till rörlighet på arbetsmarknaden. Detta regeringsuppdrag syftar till att skapa förutsättningar för just detta, kompetensförsörjning i en föränderlig samtid och livslångt lärande för individerna som lever i den. Och här ser vi att design verkligen kan göra skillnad, säger Sol Vikström, projektledare på SVID.

Personer som sitter runt ett bord och diskuterar. Bakom bordet står en vikvägg med uppsatta papper och post-it-lappar.
Samtal om framtida samverkan, förvaltning och utveckling av den sammanhållna datainfrastrukturen vid workshoppen juni.

Åtta myndigheter samverkar

Erik Lejdemyr, sektionschef på JobTech inom Arbetsförmedlingen, är en av de som är med i uppdraget. Något han lyfter fram som viktigt i det här uppdraget är att det görs i samarbete mellan olika myndigheter, och att aktörerna som ska skapa de digitala tjänsterna och individerna som ska använda tjänsterna i slutändan involveras.

– Jag tror att vi kan lära oss mycket av det här uppdraget. Vi myndigheter har en tendens att tänka ganska mycket på vad vi gynnas av i vårt kärnuppdrag, och här ska vi tänka på hur vi kan utveckla en sammanhållen datainfrastruktur tillsammans, så att andra aktörer kan bygga bra sluttjänster mot kund, säger Erik Lejdemyr.

I detta uppdrag har myndigheterna en lite mer faciliterande och möjliggörande roll som är ovan för dem, menar Erik. Han tror att den här typen av uppdrag kommer att komma mer och mer för myndigheter, där själva värdeskapandet sker genom, och hos, andra.

– Vi behöver höja blicken och inte bara tänka vårt eget. Vi behöver ha ett systemtänk, att vi skapar förutsättningar för andra. Det är nytt för oss. Sen är det en utmaning att jobba med digitalisering, att öppna upp och dela data och källkod. Det är fortfarande någonting som vi lär genom att göra inom myndigheterna, säger Erik Lejdemyr.

Erik Leidemyr
Erik Leidemyr, sektionschef på JobTech inom Arbetsförmedlingen.

Landar tillsammans i utmaningen och problemställningen

När man ska navigera i komplexa projekt är det viktigt att landa i utmaningen, och att myndigheterna kan samlas kring ett gemensamt mål hjälper till.

– Jag tror att det är viktigt att vi stannar upp i vad som är problemet, vad är det vi ska lösa och för vem? Och även där som myndighet, att förstå att det inte är ett självändamål att vi finns. Vi behöver skapa ett värde. Det är viktigt att landa i utmaningen och tänka för vem finns vi? Något som är bra i det här uppdraget är att den politiska styrningen har varit väldigt samlad. Vi har fått ett gemensamt uppdrag, och det är ganska nytt, att åtta myndigheter får samma uppdrag. Det hjälper oss att vi kan samlas kring ett gemensamt mål, säger Erik Leidemyr.

Medverkande myndigheter

De medverkande myndigheterna i uppdraget kring livslångt lärande är Arbetsförmedlingen, Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Verket för innovationssystem (Vinnova).

Regeringsuppdraget startade i juni 2021 och pågår till och med december 2023.

Kontakt