SVID har gett regeringen sitt inspel på den kommande energiforskningspropositionen. Här lyfter vi fyra delar som kan bidra till att uppfylla energi- och klimatmålen.

Energiforskning och utveckling som tar hänsyn till design och beteendevetenskap ger affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster som verkligen överensstämmer med människors behov, vanor och beteenden.

– Forskning och innovation kan öka våra chanser att uppnå de energipolitiska målen. Om vi även kopplar på designmedvetenhet så kommer chanserna att öka avsevärt, säger Jonas Olsson, vd på SVID.

SVIDs förslag till energiforskningspropositionen

Här lyfter SVID fyra delar som kan bidra till att uppfylla riksdagens beslutade energi- och klimatmål, den långsiktiga energi- och klimatpolitiken och energirelaterade miljöpolitiska mål.

Strategiskt fokus: Designforskning för en energieffektiv framtid

SVID föreslår att regeringen satsar brett på designforskning inom energiområdet som metod för att stärka Sveriges förmåga till en mer energieffektiv vardag. Energiforskning som tar hänsyn till design och beteendevetenskap kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor, beteenden och preferenser.

Finansiella medel för att överbrygga gap mellan designforskning och samhället

Med uppdrag att överbrygga gapet mellan designforskning och övriga samhället, och med fokus på energiområdets effektivisering och utveckling, föreslås att regeringen dedikerar medel till SVID.

Strategisk satsning på gestaltning och designprocesser för energiutmaningar

Säkerställa att medel avsätts för kunskapsuppbyggnad kring gestaltning och designprocessen, hur de kan integreras för att möta utmaningarna med gestaltningsområdets koppling i energifrågan.

Främjande av best practice inom svensk energiforskning

Dedikera medel till SVID för att ta fram en vitbok med best practice från svensk energiforskning med fokus på design, beteende och energi, som vänder sig till beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå inom EU samt näringsliv och industri. Detta som ett led i internationaliseringen av svensk designforskning och som ett led i att stärka forskningens infrastruktur för ökat genomslag, innovation och konkurrenskraft.

Läs mer om forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag, som SVID koordinerar åt Energimyndigheten

Publicerad 25 januari 2024

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill veta mer om SVIDs arbete? Kontakta mig!