SVID har i sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition föreslagit åtgärder för att främja designforskning och innovation i Sverige. Här är de viktigaste förslagen.

– Vi är övertygade om att genom att etablera SVID som det nationella kunskapscentret för designforskning kommer vi att kunna öka användningen av viktig forskning och stärka Sveriges position inom internationella forskningssamarbeten. Design har en avgörande roll att spela i dagens samhällsutmaningar, och vi är redo att leda denna utveckling, säger Jonas Olsson, vd på SVID.

Förslag från SVID:

Årligt anslag

SVID föreslår att regeringen tilldelar ett årligt anslag för att etablera SVID som det nationella kunskapscentret för designforskning. Detta för att säkerställa långsiktig finansiering och stabilitet för forskningsverksamheten.

Nätverksbyggande

För att främja samverkan mellan akademiska miljöer och samhället föreslår SVID att satsa på att skapa starka nätverk. Detta syftar till att överbrygga klyftan mellan forskning och praktisk tillämpning inom områden som grön omställning, energieffektivisering och digitalisering.

Internationella forskningsmedel

SVID betonar vikten av att stärka Sveriges förmåga att hämta hem internationella forskningsmedel. Genom att positionera det nationella kunskapscentret som en resurs kan Sverige öka sin delaktighet i EU-initiativ som New European Bauhaus, Horizon Europe och EIT Culture & Creativity.

Nationell infrastruktur

För att kvalitativt stärka designforskningen i Sverige föreslår SVID att satsa på en nationell infrastruktur för designforskning. Detta kommer att möjliggöra gemensamma satsningar inom ramen för nordiska och europeiska initiativ.

Bakgrund till förslagen:

Under 2021-22 genomförde SVID en studie för att utarbeta en designforskningsagenda för Sverige. Baserat på studiens slutsatser och behoven i Sverige formulerade SVID dessa förslag för att främja designforskningen och dess påverkan på samhället.

Årligt anslag:

SVID bedömer att ett årligt anslag på minst 6 miljoner kronor behövs för att effektivt genomföra förslagen och etablera det nationella kunskapscentret för designforskning.

Mer information och kontakt

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill veta mer om SVIDs arbete? Kontakta mig!

Publicerad 25 januari 2024