Hur upplever ensamkommande barn och unga sitt mottagande i det svenska välfärdssystemet – och hur skapar vi en plattform för samverkan med aktörer som delar samma målgrupp?

Det är frågor som Förnyelselabbet började utforska i augusti 2016, och som nu har avrapporterats till Socialdepartementet.

– Vi har undersökt behov tillsammans med de ensamkommande och systemet runt dem. Nu testas flera lösningar ute i landet, säger Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet på SVID.

Skulle förbättra situationen för ensamkommande
Under ett och ett halvt år utforskade Förnyelselabbet tillsammans med ensamkommande ungdomar, beslutsfattare och tjänstemän från offentlig, privat och ideell sektor den svenska asylprocessen för att skapa idéer som kan förbättra situationen för ensamkommande ungdomar. Projektet leddes av SVID på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Under processen har deltagarna delat insikter om sina respektive delar i ett komplext system, tagit reda på och fått förståelse för behov hos ensamkommande ungdomar. Tillsammans med målgruppen har labbet fokuserat på de tre utmaningarna som utgår ifrån målgruppens perspektiv:

  1. Bristande förståelse av information och känsla av sammanhang: Hur kan vi möjliggöra att information om asylprocessen och det svenska samhället blir mer förståeligt för ensamkommande barn och unga?
  2. Bristande känsla av mening: Hur kan vi öka möjligheten för ensamkommande barn och unga att känna sig sedda och ha en meningsfull tillvaro under asylprocessen?
  3. Bristande nätverk: Hur kan vi öka kunskapen om uppdragen för funktionerna runt det ensamkommande barnet samt öka kommunikationen mellan funktionerna

Ideer testas i verklig miljö

Som svar på utmaningarna tog deltagarna i labbet fram flera idéer som först testats inom labbet och nu testas i en verklig miljö runt om i landet.

Tre av de idéer som testas är:

Meet Sweden – en personlig digital loggbok som möter behovet av struktur i informationsöverlämning mellan barn och myndighet, på grund av alla de myndighetsmöten de ensamkommande behöver ha.

SIP – Samordnad Individuell Plan, som är ett redan utvecklat och lagstadgat stöd för insatser mellan kommun och landsting, men som här testas specifikt för målgruppen ensamkommande barn och ungdomar.

God Man 2.0, som utforskar otydligheten i uppdragsbeskrivningen för gode män.

Vill du veta mer om idéerna?

Nya projekt för nyanlända barn och unga

Under 2016-2017 projektleddes Förnyelselabbet av SVID på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

SVID fortsätter nu att driva arbetet i Förnyelselabbet med en treårig finansiering från Allmänna Arvsfonden under 2018-2021. Här kommer vi fortsätta att utforska och jobba med medskapande som metod, men expandera till att arbeta med nyanlända barn och unga.

Mer om Förnyelselabbet

Syftet med Förnyelselabbet är att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.

Genom att utgå ifrån behov och upplevelser hos användargrupper och göra dem till medskapare, kan vi skapa innovativa lösningar som används och skapar värde för de som verkligen behöver dem.

Kontakt