Inom ramen för det regeringsuppdrag som ska ta fram förslag på styrmedel för Sveriges klimatarbete har SVID genomfört en policylabbsprocess med arbetsgruppen för regeringsuppdraget.

Länsstyrelsen i Uppsala län har regeringsuppdraget att arbeta fram förslag till styrmedel för Sveriges klimatarbete. Åtgärdsförslagen ska leda till att takten i den lokala och regionala klimatomställningen ökar.

I regeringsuppdragets första fas genomfördes en rad dialog- och temamöten med lokala och regionala företrädare. SVID bistod sedan arbetsgruppen, Länsstyrelsen i Uppsala län, Energimyndigheten och Naturvårdsverket, med en policylabbsprocess vid två tillfällen med utgångspunkt i systemisk design.

Syftet med policylabbsprocessen var att arbetsgruppen skulle få fler insikter och prov-trycka några av sina förslag, för att se vilka positiva och/eller negativa konsekvenser dessa skulle kunna leda till.

Tillsammans med inbjudna nyckelaktörer utgick SVID i sin facilitering från en av parternas genomförda nulägesanalys och fördjupade och breddade denna med allas perspektiv. Tillsammans prioriterade aktörerna vilka områden som går att påverka mest, och vad som skulle ge störst minskning av klimatpåverkande utsläpp och andra positiva effekter för klimatet.

Mål

Att genom en policylabbsprocess bistå regeringens utredning med nya perspektiv om vilken nationell styrning som behövs för ökad effekt i den regionala och lokala klimatomställningen.

Målgrupp

Myndigheter, lokala och regionala företrädare och akademiker inom samhällsbyggnad.

Projekttid

1 december 2021 till 28 februari 2022.

Projektägare

Länsstyrelsen i Uppsala

Samarbetspartner

Energimyndigheten och Naturvårdsverket

SVIDs roll i projektet

SVIDs roll har varit att bistå utredningen med en policylabbsprocess och facilitering av denna.

Kontakt