Kan en mobilapp hjälpa ett ensamkommande barn i kontakten med många myndigheter? Hur vill dagens ungdomar kommunicera med socialtjänsten?

SVID har beviljats 300 000 kr från Vinnova för att testa och utveckla apparna Meet Sweden och Kollen tillsammans med Sollentuna kommun.

Hur kan vi förbättra kommunikationen och minska organisatoriska mellanrum mellan unga och socialtjänsten genom medskapande och digitala innovationer?

Under 2016 hade SVID i uppdrag av Socialdepartementet och SKL, Sveriges kommuner och landsting, att utforska hur man kan förbättra vardagen för ensamkommande ungdomar och hitta metoder för ett ökat medskapande tillsammans med målgruppen.

Ska underlätta att hålla reda på information och kontakter

Med hjälp av en sektorövergripande designprocess tillsammans med aktörerna runt ungdomen och Sollentuna kommun togs idén Meet Sweden fram. Meet Sweden är en idé som bygger på en digital lösning där den ensamkommande ungdomen själv äger sin egen information för att underlätta processen med socialtjänsten. Det är en personlig loggbok som möter behovet av struktur i informationsöverlämning mellan barn och myndighet, på grund av alla de myndighetsmöten de ensamkommande behöver ha.

– Nyanlända och ensamkommande ungdomar har själva ansvaret att hålla reda på viktig information som sägs mellan olika möten hos myndigheter och socialtjänst. Många gånger glöms eller tappas denna bort. Med hjälp av ett stöd, till exempel i form av Meet Sweden, kan vi på ett enkelt sätt stärka ungdomarna i att navigera runt systemet och få struktur över sina olika möten, säger Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet, SVID.

Socialtjänsten i Sollentuna har sedan juni 2017 samarbetat med Förnyelselabbet med att ta fram Meet Sweden och under hösten genomfördes vissa tester. Med en finansiering av Vinnova kan testerna bli fler och bättre, och nästa steg kan tas.

Gratis, säker kanal för möten och den egna processen

Under samma period har även designbyrån Ocean utforskat kontakten mellan ungdomar och socialtjänsten på uppdrag av SVID.

  • Ungdomar i kontakt med socialtjänsten saknar ofta avgörande information som till exempel var de befinner sig i sin process och vad nyckeltermer som ”utredning” betyder, säger Hanna Markgren, designstrateg Ocean.
  • Vi upptäckte också att ungdomar saknade en privat, gratis och säker kanal för att boka och planera in möten med sin handledare, säger Hanna Markgren.

Insikterna resulterade i ett förslag på en app, ”Kollen”, en säker och tillgänglig kanal till socialtjänsten, där ungdomen också får ökad kontroll över sin situation.

Ska testas i verkliga situationer

När det gemensamma arbetet med Sollentuna kommun, Ocean och SVID sätter igång blir första steget att planera hur det gemensamma testandet skall genomföras. Efter detta ska en eller flera olika prototyper skapas, för att sedan testas i verkliga situationer tillsammans med Sollentuna kommun. Testerna ska inledas efter sommaren, och hela projektet ska återrapporteras till Vinnova i slutet av 2018.

Kontakt