Hur kan myndigheter och civilsamhälle bli bättre på att bemöta personer med funktionsvariation som flyr till Sverige? Det har SVID tillsammans med Myndigheten för delaktighet undersökt i ett systemlabb.

– I labbet synliggjorde vi de skyddsbehövandes röster och bjöd in ett antal myndigheter och civilsamhällesaktörer. Tillsammans utforskade vi utmaningarna, ansvaren under den första tiden i Sverige och tog fram aktörskartor för att bättre kunna samverka framåt, säger Pia McAleenan, chef för offentlig sektor och myndighetssamverkan på SVID.

Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD, beskriver hur myndigheten har haft nytta av arbetssätten i systemlabbet och insikter från labbet.

– I en policyvärld som ibland kan kännas trögrörlig för alla inblandade så är arbetssättet ett fint sätt att kunna mötas och bättre förstå varandras perspektiv men också att få syn på det handlingsutrymme som trots allt finns i vardagen. Arbetet med aktörskartor har också på ett systematiskt sätt synliggjort förhållanden och utmaningar, vilket också är ett stort stöd i diskussionen på policynivå, säger MFDs generaldirektör Malin Ekman Aldén.

Malin Ekman
Malin Ekman Aldén, gd på MFD

Uppdrag att erbjuda aktivt stöd i funktionshinderrelaterade frågor

Myndigheten för delaktighet, MFD, fick under våren 2022 i uppdrag av regeringen att erbjuda aktivt stöd i funktionshinderrelaterade frågor till relevanta aktörer. Uppdraget var ett av flera som regeringen gav till olika myndigheter för att säkerställa ett gott mottagande av ukrainska skyddsbehövande som kom till Sverige.

MFD gjorde en behovskartläggning och tog fram konkreta stödinsatser. En central del av arbetet har handlat om att utgå från de hinder som skyddsbehövande och nyanlända personer med funktionsvariation möter i samhället.

Aktörer har behov av ökad kunskap

Ett återkommande och gemensamt behov hos myndigheter och aktörer var att öka kunskapen om funktionsvariationer och levnadsvillkoren för personer med funktionsvariation som är på flykt. På samma sätt har myndigheter och aktörer efterfrågat mer kunskap om varandras olika roller och ansvarsområden.

Som en del av arbetet med att ta fram konkreta stödinsatser genomförde MFD tillsammans med Förnyelselabbet på SVID ett systemlabb under hösten 2022. Syftet var att hitta arbetssätt och metoder som synliggjorde funktionshinderperspektivet i arbetet med skyddsbehövande och nyanlända personer.

– Det här har varit ett mycket spännande labb, säger Pia McAleenan på SVID. Tydligaste minnesbilden är när alla aktörer samlades hos oss i november och vi i rummet synliggjorde det system där alla ingick, men sällan ser i sin helhet. Det var så många bra samtal, och alla hittade så mycket kraft och styrka i varandra.

Josefina Sterling har varit projektledare för projektet på MFD. Hon lyfter särskilt fram de samtal som handlade om att hitta nya arbetssätt för att göra mottagningssystemet av skyddsbehövande och nyanlända personer med funktionsnedsättning mer tillgängligt.

– Att se engagemanget växa fram hos aktörer som kanske inte arbetat så direkt med frågorna tidigare, var särskilt inspirerande, säger Josefina Sterling, utredare på MFD.

Josefina Streling
Josefina Streling, utredare på MFD

Aktörskartor som visar helhet och glapp

En aktörskarta beskriver ekosystemet av människor, organisationer, företag, finansiärer och lagstiftare som finns runt en målgrupp, i detta fall personer med funktionsnedsättningar som kommer till Sverige.

Leveranserna i form av aktörskartor ska visa helheten, och de ”glapp” där de skyddsbehövande riskerar att falla igenom. Kartorna skapar också underlag för fortsatt diskussion mellan myndigheterna, hur dessa mellanrum av glapp kan bli ytor av samverkan och kollektivt lärande i stället.

Netta Korhonen
Netta Korhonen, f.d. strategisk designer på SVID

– Jag vill gärna tro att de relationer som formats under projektets gång, nu också kan användas framåt av de olika tjänstepersoner som på respektive myndighet ansvarar för denna målgrupp, säger Netta Korhonen, strategisk designer och den som varit ansvarig för systemlabbet från SVIDs sida. Det är viktigt att komma ihåg att ingen kundresa, systemkarta eller aktörskarta är en sanning av systemet, men ett verktyg att ställa konstruktiva frågor om systemet tillsammans.

Materialet som tagits fram har nu prövats av MFD och kommer att publiceras under våren. Planen är även att en utbildningsfilm ska tas fram under året, med fokus på just migration och funktionsnedsättning. Detta då det finns ett stort behov av kunskap om just dessa frågor.

Publicerad 28 mars 2023

Uppdaterad 03 juli 2023