SVID stödjer Finansdepartementets remiss om Tillitsdelegationens betänkande Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten.

– Vi stödjer utredningens förslag som ska leda till att styrningen av statsförvaltningen ska kännetecknas av tillit och förtroende. Vi ställer oss också positiva till förslaget om att inrätta en regeringsnära utvecklingsmiljö, säger Jonas Olsson, vd på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Betänkandet ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten” presenterar lärdomar från statliga myndigheters arbete med tillitsbaserad styrning och ledning och innehåller förslag om hur utvecklingen av tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor bör fortsätta. Betänkandet togs fram av Tillitsdelegationen och gick sedan ut på remiss från Finansdepartementet.

SVIDs remissvar

Så här lyder SVIDs remissvar.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign väljer att svara på Finansdepartementets remiss om Tillitsdelegationens betänkande om att inrätta ett stöd för statliga myndigheters utvecklingsarbete och en regeringsnära utvecklingsmiljö.

SVID ställer sig positiv till utredningens förslag som syftar till en styrning av statsförvaltningen som kännetecknas av tillit och förtroende. Vi ställer oss även positiva till inrättandet av en regeringsnära utvecklingsmiljö.

SVID anser att utredningens åtta vägledande principer för en tillitsbaserad styrning och ledning är centrala. De åtta principerna och en regeringsnära utvecklingsmiljö ser vi som stora kliv mot en stärkt förmåga för samhället att hantera komplexa samhällsutmaningar. För att rusta oss som samhälle att hantera komplexa utmaningar i en snabb samhällsutveckling krävs många olika perspektiv, neutrala arenor och nya arbets- och förhållningssätt. En viktig aspekt är möjligheten att komma närmare de invånare, företag och organisationer som påverkas av de beslut som fattas (eller inte fattas). Det ger ett bredare och mer djupgående beslutsunderlag och bättre förutsättningar för innovativa och ändamålsenliga lösningar. Vi vill framhålla betydelsen av design som metod och angreppssätt för att genomföra det som nu föreslås i betänkandet. Framförallt finns stora vinster av att arbeta med designmetoder för att utveckla kulturen i den offentliga förvaltningen. Många andra länder har sedan lång tid etablerat nya utvecklingsmiljöer, t.ex. Policy Lab UK i Storbritannien och La 27e Région i Frankrike. Detta är exempel där design vävts samman med ett systemperspektiv för att skapa bättre beslut och en mer tillitsbaserad styrning vilket gett positiva resultat.

SVIDs ambition är att genom designmetodik vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi har sedan 2017 samlat ett labbnätverk, ”Svenska innovationslabb”, med lokala, regionala och statliga aktörer som arbetar utifrån ett system- och designperspektiv. Här vill vi understryka vikten av långsiktighet då de initiativ som tidigare tagits ofta genomförts i form av tidsbegränsade projekt. Bristen på långsiktighet har en negativ påverkan på flera av de övriga vägledande principerna som föreslås i betänkandet, inte minst kunskap och öppenhet. Det lärande som skapas under ett projekt riskerar att gå förlorat då ett projekt avslutas. Finansiering av enskilda projekt riskerar att leda till en osund konkurrens mellan olika parter. En annan förlust som påtalats i labbnätverket är att mycket av det aggregerade insiktsarbete som görs lokalt och regionalt inte har någon avnämare nationellt. Här kan den regeringsnära utvecklingsmiljön spela en positiv roll.

SVIDs bedömning är att utredningens förslag om den regeringsnära utvecklingsmiljön innebär att en ny arena etableras med en förmåga att hantera utveckling och innovation på nationell nivå vilket skulle innebära att ett befintligt nätverk av utvecklingsmiljöer stärks. En centralt placerad utvecklingsmiljö fattas idag i detta system. Tillskottet av en central utvecklingsmiljö skulle stärka helheten. SVID anser att nätverket av utvecklingsmiljöer även bör kompletteras med en bredare plattform för att förvalta och utveckla det lärande som idag skapas i labbmiljöer runt om i Sverige. En plattform som kan agera som en samlingspunkt för kollegialt lärande och kunskap mellan framväxten av den regeringsnära utvecklingsmiljön och redan existerande initiativ. Det är viktigt att en sådan plattform präglas av långsiktighet. Det labbnätverk som existerar idag har potentialen att bli en sådan plattform.

Verktyg för en tillitsbaserad styrning och ledning med invånarfokus är ett område under kontinuerlig utveckling där det finns mycket att vinna på att det finns fristående aktörer och projekt som bidrar till lärandet. Som nation har vi allt att vinna på att skapa ett system av aktörer som kan agera på olika nivåer och med olika metoder och på så sätt utgör viktiga komponenter för att bygga en stabil grund för en tillitsbaserad styrning och ledning. Avslutningsvis vill vi poängtera vikten av ett inrättande av en sådan utvecklingsmiljö som nu föreslås. En sådan utveckling handlar enligt oss om att tillvarata svensk förvaltnings styrkor och samtidigt åtgärda en av dess största svagheter. Det är nödvändigt för det offentliga att öka sin innovationstakt för att gå i takt med och ta ansvar för samhällsutvecklingen. Vi ser fram emot att kunna bidra i en sådan framtida satsning.

Publicerad 26 maj 2020

Uppdaterad 03 juli 2020

Kontakt

Betänkande: Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten, SOU 2019:43

Tillitsdelegationen lämnade sitt betänkande till Finansdepartementet den 10 oktober 2019. Detta har sedan gått ut på remiss.

Alla remissvar

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Svenska
labbnätverket

Ett nätverk för alla design-, policy- och innovationslabb i Sverige. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter och att lära av varandra, men också att kunna driva nationella frågor tillsammans. Nätverket drivs av SVID.