Hur kan nya designmetoder hjälpa företag att ställa om till att bli mer cirkulära? Nyligen avslutades Response, ett tvåårigt projekt i Region Jämtland Härjedalen med fokus på just detta. Och mottagandet hos de deltagande företagen är mycket positivt.

– Det här har förändrat vårt förhållningssätt och vi tänker i andra banor. Nu frågar vi oss om vi kan göra något mer, säger Henrik Skoglund, vd på Snow Makers i Jämtland, en av deltagarna i projektet.

För småföretagare och entreprenörer är det en konstant utmaning att vara mitt i verksamheten. Fokus ligger på det dagliga arbetet och det kan vara svårt att hitta den tid som krävs för att lyfta blicken. Mindre företag har dessutom begränsade resurser vilket innebär att exempelvis omställningsarbete kan hamna långt ner på listan. Response har haft med sig det perspektivet genom projektet.

Utomhus. Sommar. En tjej som sitter på en bil med ett taktält. I bakgrunden hus och ett berg.
Egenföretagaren Elisabeth Standár i Åre sökte idéer för att arbeta mer hållbart med sina taktält. Response-projektet fick henne att lyfta blicken från produktion och i stället utveckla företagets uthyrningsverksamhet.

Fått expertkunskaper i hållbara metoder och affärsmodeller

Response har pågått mellan augusti 2021 och oktober 2023. Företag i regionen har fått expertkunskap om hållbara metoder och affärsmodeller baserade på utveckling och forskning inom cirkulär design. Cirkulär design handlar om att skapa hållbara och cirkulära verksamheter och produkter som är miljömässigt ansvarstagande. Projektet har även tittat på hur upparbetad kunskap kan skalas upp nationellt.

– Rätt design är avgörande för att nå hållbart och cirkulärt beteende och hållbara verksamheter. Eftersom det är en av de viktigaste hävstängerna för att accelerera cirkulärt arbete hos företag har det varit otroligt givande att få chans att göra det tillsammans med företag från regionen med dess lokala utmaningar, berättar Anna Velander Gisslén, hållbarhetsstrateg på SVID.

Insatserna i projektet grundar sig bland annat på kunskapshöjande moment som utvecklats inom det EU-finansierade projektet EcoDesign Circle som SVID arbetade med tillsammans med andra designorganisationer i Europa. Målet var att underlätta utvecklingen av nya ekodesignprodukter och ta steget mot en cirkulär ekonomi.

Inomhus i en produktionsmiljö. En man som sitter vid en av maskinerna.
Peter Lundblad, vd på Byggelit i Jämtland, fick genom Response-projektet hjälp att utveckla produktkoncept som hjälper kunderna spara tid och pengar. En bonus är att arbetssättet också blir mer hållbart.

Några av de omställningsnycklar som företagen fått arbeta med handlar om att skapa engagemang med hjälp av omvärlds- och framtidsspaningar – att erbjuda kunskap och visa företagen relevanta exempel inom hållbarhet. Det är också viktigt att erbjuda coachning i genomförandefasen. Ytterligare en nyckel är att visa på designsprinten som ett sätt att nå snabb förflyttning. Designsprint är en steg-för-steg-process som syftar till att påskynda designprocessen och snabbt kunna testa och utveckla olika lösningar.

– Projektets designsprint hjälpte oss verkligen att öppna upp våra huvuden och tänka nytt! Det har lärt oss hur vi kan fortsätta arbeta med produktutveckling, berättar en av deltagarna, Peter Lundblad, vd på Byggelit i Jämtland.

Visar på hur cirkularitet kan driva nya lösningar och lönsamhet

Vilka är då projektets slutsatser? Först och främst att företagets affär är en större drivkraft än cirkularitet i sig. Därför är det nödvändigt att visualisera nya lösningar och affärsmodeller, liksom hur cirkularitet kan driva lönsamma innovationsprocesser. Symbioser mellan företag i regionen kan vara ett sätt att frigöra kapital, exempelvis genom att nyttja personal jämnare över året. Ytterligare en slutsats är att företagen ibland inte ser värdet i sitt eget spill – för detta kan krävas ett utomstående perspektiv.

Ta del av reflektioner från flera av företagen som deltog i Response designsprint.

– Vi ser att kunskapshöjning och utbildning behövs och fungerar, men vi ser också behov av att bygga upp strukturer som möjliggör för nya aktörer inom resurshantering, liksom en samordningsfunktion för kunskap och stöd i cirkulär affärsutveckling och matchning. På sikt vill vi också formulera hur ett mer generellt stöd till företag i omställning bör se ut, säger Anna Velander Gisslén.

Ytterligare en faktor som är helt nödvändig för att lyckas är den lokala förankringen. Maja Blomqvist från Region Jämtland Härjedalen har varit Responses projektledare på plats.

– Det gäller att vara lyhörd och samarbeta med dem som har företagens öra för att nå ut – det förhållningssättet tycker jag att vi har haft med oss hela vägen. Tack vare Response har ett stort antal mindre företag fått den kunskap som krävs för en mer hållbar omställning. Nu behöver vi skapa ytterligare förutsättningar för att våra företag ska känna en trygghet i omställningsprocessen, säger Maja Blomqvist.

Om Response

Målgrupperna i Response har varit tre: små och medelstora företag, företagsfrämjare och offentliga aktörer. Totalt medverkade 40 företag och 16 företagsfrämjare.

Programmet inleddes med ett kunskapslyft som visade hur hållbara företag kan påverka positivt – lokalt och globalt – för både människor och miljö. Därefter följde en fördjupning i möjligheterna kring produktion och produktdesign för att företaget ska kunna producera mer resurseffektivt. Slutligen undersöktes hur en lönsam, grön affärsmodell kan se ut.

15 företag från regionen har dessutom deltagit i projektdelen industriell och urban symbios där fokus har legat på att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att resurser som restmaterial, kompetens och lokaler enklare ska kunna flöda mellan olika näringsidkare.

Parter i projektet har varit SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Region Jämtland Härjedalen och Södertälje Science Park. Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.

Vad är en designsprint?

Designsprint är en metod för att snabbt kunna utveckla och testa olika lösningar på användare. En sprint pågår oftast under fyra till fem dagar och utförs av ett designteam och nyckelpersoner från företaget. Vid behov medverkar även relevanta experter.

I designsprinten utgår teamet från en utmaning som utforskas grundligt. Därefter sker idégenering på möjliga lösningar som skissas upp och prioriteras med stöd av användare. Att ta stöd i målgruppens åsikter är en viktig del i processen, det görs genom intervjuer och prototyptester. Genom att testa idéerna i ett tidigt skede kan företaget spara både arbetsinsats och pengar och landa i förslag som är förankrade hos både företag och användare.

Publicerad 22 februari 2024

Uppdaterad 23 februari 2024

Vill du veta mer? Kontakta mig!