Vårt sätt att leva och de val vi gör i vardagen har en betydande påverkan på samhällets energi- och resursanvändning. Om Sverige ska uppnå sina energi- och klimatpolitiska mål behöver vi göra förändringar på såväl individ- som samhällsnivå.

Nu är den femte utlysningen i Energimyndighetens program Design för energieffektiv vardag öppen för ansökningar. Programmet kombinerar energi, design och beteende och kan ge ekonomiskt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som kan påskynda omställningen till ett energi- och resurseffektivt samhälle. Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 10 september 2020.

Webbinarium om utlysningen

Onsdagen den 17 juni hölls ett webbinarium där vi berättade mer om utlysningen, om cirkulär design och hållbarhet och gav tips på saker att tänka på när man ansöker. Du kan se en inspelning från webbinariet här nedan.

Fokus för utlysningen

Utlysningen välkomnar projekt inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet. Vi välkomnar särskilt projektansökningar som berör:

  • Hur designprocessen och produktutveckling kan användas för att skapa mer resurseffektiva produkter och tjänster med hänsyn till hela livscykeln.
  • Hur verksamheter kan ställa om sina affärsmodeller till att bli mer resurseffektiva och cirkulära.
  • Hur goda vanor, affärsmodeller och beteenden kan utvecklas, bibehållas och stärkas samtidigt som energisystemet och samhället ställs om.

Samverkan mellan akademi och näringsliv, och internationella kopplingar ses som meriterande.

Sektorsstrategier för energieffektivisering

Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett uppdrag som ska leda till resurseffektiv energianvändning för att säkerställa att Sverige når energieffektiviseringsmålet till år 2030 på ett kostnadseffektivt sätt. I sektorerna lyfts strategiska områden och flera avgörande frågor som har gemensamma beröringspunkter med Design för energieffektiv vardags femte utlysning. Speciellt gäller detta sektorn Framtidens handel och konsumtion. Energimyndigheten välkomnar särskilt projekt som adresserar de beröringspunkterna.

Varför design och beteende?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, där användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingen. Energiforskning och utveckling som är användar- och beteendecentrerad kan möjliggöra affärsmodeller, tjänster och produkter som överensstämmer med människors faktiska behov, vanor och beteenden.

Hand som ritar och skriver på ett papper. Process med en ring runt.

Vad är
design?

Design är en arbetsprocess som bär användarperspektivet och utvecklar med utgångspunkt från just dina användares behov.

Vilka kan söka stöd?

Företag och designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolor, institut och övriga aktörer med anknytning till området. Samarbeten uppmuntras och sökande behöver visa att man har kompetens i projektgruppen inom de tre områdena energi, design och beteende.

Vad kan man söka stöd för?

Finansiering kan sökas för projekt som till exempel:

  • Utvecklar nya energismarta tjänster, affärsmodeller och produkter.
  • Bygger upp kunskap inom områdena energi, design och beteende för att öka individers och gruppers möjlighet att själva påverka och bidra till ett energieffektivt och hållbart samhälle.
  • Testar och demonstrerar en energieffektiv lösning.
  • Främjar kommersialisering, det vill säga aktiviteter som ska leda till att en produkt eller tjänst börjar säljas på marknaden.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via Energimyndighetens E-kanal.

Sista ansökningsdag 10 september

Sista ansökningsdag är torsdag den 10 september 2020.

Kontakt

Mehmet Bulut, handläggare Energimyndigheten
Tel: 016-544 23 46
E-mejl: mehmet.bulut@energimyndigheten.se

Fredrik Forsman, projektledare SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Tel: 08 – 406 84 46
E-mejl: fredrik.forsman@svid.se

Logotyp för Energimyndigheten
Energimyndigheten
SVID
SVID
Person som spolar vatten ur en kran. Illustration som ska visa på energisystemet.

Design för
energieffektiv vardag

Design för energieffektiv vardag är ett tvärvetenskapligt forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID.