Tillsammans med aktörer i Malmö genomför vi just nu ett labb för att synliggöra osäkra boendesituationer hos barn och ungdomar med migrationserfarenhet.

I Sverige har vi idag en nationell bostadsbrist i storstadsområdena. Det visar sig till exempel genom att familjer flyttas runt mellan kommuner under asyl- och etableringsprocessen utan möjlighet att påverka, att barnen får väldigt lång väg till skolan och att man bor en hel familj med fem barn i ett rum och att det inte finns några lägenheter.

– I våra tidigare labb med nyanlända barn och ungdomar har vi ofta stött på problematiken med osäkra boendesituationer och detta var något som vi ville undersöka vidare, säger Hanna Andersson, designer i Förnyelselabbet på SVID.

Det första steget handlar om att synliggöra behov.

Hanna Andersson, designer i Förnyelselabbet på SVID

Labbet ska synliggöra vardagen för barn och unga med migrationserfarenhet som lever i osäkra boendesituationer, för att se vilka svårigheter som uppstår till följd av denna situation. Det handlar till exempel om hur skolgång, fritidsaktiviteter, vänskapsrelationer, hälsa och ekonomi påverkas.

Tygbitar uppklistrade på ett papper, som representerar olika upplevelser och känslor hos barn- och ungdomar med migrassionserfarenhet.
Tygbitar i olika färger och material representerar upplevelser och känslor hos barn- och ungdomar med migrationserfarenhet.

Vi medvetandegör behov för att kunna förbättra

Labbet genomförs av Förnyelselabbet på SVID tillsammans med representanter från Malmö Stad, Röda Korset, Rädda Barnen, Skåne Stadsmission och Sensus studieförbund. Ensamkommandes Förbund är med och förmedlar kontakter med barn och ungdomar, och Unicef följer arbetet och kommer att ta del av resultatet.

– Bostadsbristen är en stor och svår fråga men vi tror att det är viktigt att se möjligheterna här, säger Hanna Andersson. Det första steget handlar om att synliggöra behov både på individnivå och strukturell nivå för att ha möjlighet att åstadkomma förbättring för individer i målgruppen både på kort och lång sikt.

Vi har hittills träffat cirka 15 barn och ungdomar mellan 5 och 25 år, och ett antal föräldrar. I och med coronakrisen sker allt arbete nu både digitalt och på plats genom lokala aktörer i Malmö.

Skisser på ett papper.

En rutschkana, ett busskort, en plats där man kan göra sina läxor i lugn och ro

För barnen handlar behoven om att till exempel ha en fungerande rutschkana där man kan leka med andra barn i närområdet, även om det är ett område för tillfälliga boenden. Att få tillgång till fritidsaktiviteter och busskort som fungerar även utanför skoltid och på helger för att motverka stillasittande i hemmet. Sömn och läxläsning är också något som påverkas när man delar sovplats i vardagsrummet med flera syskon.

– Vi vill synliggöra både aktörsperspektiv och individperspektiv, säger Hanna Andersson. Visa på fältet av lagar och riktlinjer som socialtjänsthandläggaren behöver förhålla sig till i sin hantering av ärenden – och hur det påverkar ett 11-årigt barn att behöva byta skola en gång till när man äntligen lyckats få en bästis i klassen.

En teckning från ett barn som beskriver barnets vardag.
Teckning som visar vardagen för ett barn

Jonas Karlsson, analytiker i Förnyelselabbet på SVID, menar att hemlöshet bör ses som en process snarare än en statisk position.

– Under denna process kan individen befinna sig i många olika boendelösningar utan att komma närmare ett eget hem. Vi följer resan mellan olika typer av boende i sin helhet, vi tror att ett sådant holistiskt perspektiv saknas just för det här området, säger Jonas Karlsson.

Utmanande men inspirerande att delta i ett labb

Peter Bjerhem jobbar som kurator och verksamhetsutvecklare på Röda Korset och är en av deltagarna i arbetsgruppen. Han var till en början tveksam om projekten skulle leda någonstans, då det är ett väldigt stort och omfattande problem, med påverkan på så många olika nivåer.

– Det känns som att lösningen ligger i ”bygg mer bostäder”, och det är precis det som inte görs i tillräcklig omfattning. Över 80 procent av landets kommuner har bostadsbrist, däribland finns Malmö med som en av de med högst bostadsbrist. Men utifrån uppdragets karaktär måste jag säga att jag är mycket positivt överraskad av Hanna och Jonas arbete, och jag tycker att de har lyckats med att både hitta egna förslag till att komma närmare en förbättring av situationen, samt att inspirera oss till att vara konstruktiva i att hitta utvecklingspotential, säger Peter Bjerhem.

Utifrån uppdragets karaktär måste jag säga att jag är mycket positivt överraskad.

Peter Bjerhem, kurator och verksamhetsutvecklare på Röda Korset

Peter vill inte använda ordet ”lösning”, då han menar att det fortfarande endast är bostäder, och mer omfattande rättigheter för tillgång till bostäder för dessa grupper, som kan lösa problemet.

– Men jag är ganska imponerad, måste jag säga. Hanna och Jonas har kommit in med mycket kreativa infallsvinklar, väl grundade i det utforskande arbetet de har gjort genom intervjuer med personer från målgruppen, och genom labbtillfällena med oss, säger Peter Bjerhem.

Personer som sitter och diskuterar och fyller i uppgifter på ett papper.
Peter Bjerhem, kurator och verksamhetsutvecklare på Röda Korset, diskuterar med Frida De Oliveira Lundquist, strateg på Malmö stad, vid ett arbetsgruppsmöte tidigare i år.

Peter tycker att det är utmanande men inspirerande att delta i labbprocessen.

– Jag är glad att jag fortsatte vara involverad, för efter de första träffarna kändes det ändå lite som lönlöst att gå in i det. En del moment har känts ganska flummiga, vilket personligen har varit utmanande för mig, men i och med att allt har varit så väl grundat i mer konkret kunskap så har det gjort att jag kunnat se problemet ur fler infallsvinklar än vad jag kunde tidigare. Jag är mycket positiv, säger Peter Bjerhem.

Labbet pågår fram till sommaren, och förhoppningen är få till en fortsättning med nationella aktörer i höst.

Fakta

Definition av osäker boendesituation

Vår definition av en osäker boendesituation är allt som inte är en permanent och trygg bostad. Det kan handla om svartkontrakt, att sova på allmän plats, akutboende genom socialtjänsten, den sekundära bostadsmarknaden, att vara inneboende, hyra i andrahand under tillfällig tidsperiod eller att bo i extrem trångboddhet.

Vad är ett labb?

I ett labb samlas vi runt en samhällsutmaning tillsammans med berörda grupper av människor och aktörer och jobbar med att synliggöra, förstå, experimentera och agera på utmaningen ur flera perspektiv. Vi delar upp processen i nulägeslabb och nylägeslabb. I nulägeslabbet samlar vi tillsammans ihop behov och insikter för att skapa en bild av hur det ser ut just nu, och i nylägeslabbet tar vi tillsammans fram idéer, scenarios och prototyper för hur man vill att det ska se ut i framtiden. Labbet som genomförs i Malmö är ett nulägeslabb.

Publicerad 30 april 2020

Uppdaterad 07 maj 2020

Kontakt

Vill du veta mer om labbet i Malmö eller Förnyelselabbet på SVID? Kontakta någon av oss.