I den här fasen jobbar grupperna för att försöka förstå hur användarens problem ter sig. Det sker genom att grupperna får utföra ett uppdrag.

I det exempel du kommer att få följa i filmerna, genomförs empatifasen genom att simulera att en person skulle ha relativt grav hörsel- och synnedsättning, men du kan självklart hitta på ett annat scenario.

Se filmen ovan och gör sedan uppgifterna nedan.

Empati

Förberedelser

Det finns tre roller i varje grupp. Låt gruppen utse vem i gruppen som ska vara Användare, Observatör och Detektiv. Om ni är fler än tre personer i gruppen kan flera vara Observatör och Detektiv. På sidan 6 i deltagarkompendiet hittar du beskrivningar av de olika rollerna.

Gå igenom avsnittet om personas sidan 7 och 8 i deltagarkompendiet. En persona är en beskrivning av en typisk användare av den tjänst någon ska förbättra. En persona brukar bland annat beskriva personens drivkrafter och behov. Nu ska grupperna välja en persona av de två som finns. Man kan också bestämma innan vilka personas grupperna ska ha. Det är viktigt att den som ska spela användare läser igenom beskrivningen noga och försöker leva sig in i rollen!

I kompendiet finns det en ”användaresymbol”. Varje gång symbolen finns med på ett övningsblad ska användaren spela den roll som beskrivs i den persona gruppen valt.

För att göra upplevelsen tydligare har vi också valt att låta användaren simulera nedsatt funktionsförmåga. Titta på materialet här bredvid för att förstå hur utrustningen används i vårt exempel. (Det går självklart bra om ni genomför workshoppen utan att simulera funktionsnedsättningen, men då kan det bli svårare att få fram poängen med övningarna.).

Låt gruppen utse minst en observatör och en detektiv. Alla ska alltså ha minst en roll i gruppen. På sidan 6 hittar gruppen beskrivningar av de olika rollerna.

Låt deltagarna skriva sitt namn och roll på tejpremsor som de tejpar på sig. 

Nu är det dags att gå till avsnittet Uppdraget!

Uppdraget

Observera/intervjua

Nu är det snart dags att och utföra uppdragen!

Den som är användare tar nu på sig utrustningen. Under hela övningen är det viktigt att användaren ”tänker högt”. Instruera dem att säga högt vad som händer och vad hen tänker och känner. Det är upplevelsen som är viktig. De bör också tala om vilka svårigheter de upplever eller när det känns som det flyter på.

Observatörer och detektiver ska inte hjälpa användaren att hitta, eller på andra sätt utföra uppdraget. Däremot är det viktigt att de skyddar användaren så att hen inte skadar sig.
De som är observatörer observerar och antecknar noggrant i kompendiet vad som sägs och händer. Fotografera gärna! Det är bra om observatören verkligen försöker fånga nyckelsituationer – när det upplevs som särskilt svårt eller lätt.

Detektiven ställer frågor under tiden. Rekommendera öppna frågor som: Vad tänker du nu? Hur kändes det där? Inga frågor är dumma frågor! Detektivens uppgift är att vara nyfiken på användarens upplevelse!

Deltagarna använder sidan 12 i deltagarkompendiet för anteckningar. Påminn om att användarna ska spela användare i de moment som har den gröna användarsymbolen.

Nu kan grupperna påbörja sina uppdrag. Påminn dem om att hålla koll på när de ska vara tillbaka. 

TIMER (40 minuter. Sedan ska de vara tillbaks vid arbetsstationerna.)

Gräv djupare

Nu har alla med sig en massa information och upplevelser och de har anteckningar om dessa på sidan 12 i kompendiet.

Nu ska användare, detektiver och observatörer tillsammans gå igenom och förtydliga upplevelsen från början till slut.

Låt dem gräva djupare i vad användaren tänkte och kände. Instruera dem att ställa flera följdfrågor. Rekommendera ”varför-frågor”!

Till exempel: När du gick in ”chipsgången” var det en pelare där som du inte såg? Vad hände? Hur kändes det? Vad tänkte du? Varför? Vad gjorde du? Varför? Vad hände sen?
Användaren svarar utifrån sin användarroll.

Hänvisa deltagarna till sidan 13 i deltagarkompendiet för de fördjupade insikterna.

TIMER (10 minuter)

Nästa steg

Fas 2: Fånga

Nu ska grupperna tillsammans få insikter utifrån de studier de gjort på användaren.