Lokala loopar, Pusselbitsplattformen och Totalentreprenörerna – tre framtidsbilder av hur vi på ett cirkulärt sätt kan tillgodose behov av möbler inom företag och offentlig sektor år 2030.

I projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” har möbelproducenter, distributörer, arkitekter, designer, kunder, branschorganisationer och regionala organ samarbetat för att ta fram scenarier för hur cirkulära affärsekosystem kan komma att se ut i framtiden.

– Vi har haft möjlighet att blicka in i en möjlig framtid med en mer cirkulär industri som inte tär på jordens resurser. I det arbetet har vi definierat vilka hinder som ligger i vägen för en omställning till cirkulära affärsmodeller och genom designmetodik hittat möjliga vägar framåt. Nu tar Västra Götalandsregionen täten i att bli Europas innovativa spets för en regional hållbar utveckling genom design som verktyg i arbetet framåt, säger Jonas Olsson, vd på SVID.

Med scenarierna som grund har projektet diskuterat vilka insatser, till exempel strategier och åtgärder, som olika aktörer kan vidta för att förbereda sig på, och underlätta för, en systemomställning mot ökad cirkularitet.

Går mot cirkulärt tänk – men på olika sätt

Projektets upplägg har baserat sig på en intressent-baserad scenarioanalys, vilket är en metod som stärker dialog, förståelse och samsyn mellan olika aktörer.

De tre scenarierna, Lokala loopar, Pusselbitsplattformen och Totalentreprenörerna, beskriver ”lyckade” och rimliga utvecklingsvägar, där branschen tydligt gått från ett linjärt till ett cirkulärt tänk – men på olika sätt. Scenarierna utgår ifrån två områden där det råder osäkerhet i på vilket sätt och hur snabbt branschen och relationerna mellan aktörerna kommer att utvecklas:

  1. Graden av digitalisering och informationsdelning
  2. Hur affärsrelationen mellan aktörer utvecklas i olika centraliseringsgrad i värdekedjan.

Identifierat risker och möjligheter

Projektet har diskuterat risker och möjligheter för svensk möbelbransch som varje scenario medför och identifierat behov av nya och utvecklade kompetenser, förbättrad informationsdelning och förändrade roller för att lyckas ställas om till en cirkulär ekonomi till år 2030.

Scenarierna och metoden bakom finns nu presenterade i rapporten Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden 2030. Projektet har även tagit fram en rapport kring cirkulär ekonomi och möbler i Sverige och EU som beskriver cirkulär ekonomi i relation till branschens hållbarhetsutmaningar och ger exempel på strategier, initiativ och policyutveckling.

Mer om projektet

Projektet har finansierats av Västra Götalandsregionen och drivits av RISE. Totalt har över 70 organisationer deltagit i processen att utveckla scenarierna och konsekvensanalysen. SVID har bidragit till kunskapsunderlag, scenarioframtagning och konsekvensanalys utifrån ett industridesignperspektiv och som länk till aktörer i SVIDs nätverk.

Publicerad 23 september 2021

Uppdaterad 29 december 2021