Hälsa, vård, omsorg och socialtjänst är områden där design kan göra stor nytta för att utveckla användarorienterade lösningar som påverkar patienter, personal, processer och ekonomiska resultat.

År 2012 startade SVID programmet Design och Hälsa för att möta den förväntade efterfrågan av designkunskap inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Programmet avslutades under våren 2017.

Designprocessen erbjuder möjlighet att öka effektiviteten för att möta medborgarnas krav på kvalitet, valfrihet och självbestämmande inom det nuvarande finansieringssystemet.

Programmet Design och Hälsa hade till syfte att lyfta in design som en naturlig del i allt förbättrings- och innovationsarbete på hälsoområdet.

Efter tre års arbete med programmet såg vi tydliga effekter:

  • Designkompetens anlitas och/eller anställs direkt hos landsting och kommuner på flera orter i landet.
  • Det finns idag flera nationella nätverk och regionala/lokala aktiviteter där design bidrar till utvecklingen inom hälso- och sjukvården. I dessa nätverk deltar regionala och lokala aktörer som driver designprojekt inom ramen för sin verksamhet.
  • Andelen designföretag som erbjuder hälsorelaterade tjänster blir allt fler och de verksamheter som deltar i projekten ökar sin konkurrenskraft.

Exempel på vad vi gjorde inom programmet

Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bildade SVID Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster. I ett antal av de regioner och landsting som är med i nätverket arbetar man nu för att inkludera designkapacitet i organisationen. Detta görs bland annat genom samarbeten med designbyråer i särskilda projekt och genom att försöka föra in designkunskap i personalutbildningen.

Nätverket har bland annat genomfört en workshop där deltagarna fått möjlighet att lära sig olika designmetoder genom att uppleva hur en designprocess genomförs. Workshopen filmades och har paketerats om till ett webbaserat stöd för workshopledare som själva vill genomföra upplevelsebaserade designworkshoppar.

I samarbete med nätverket har två filmer på temat tjänstedesign inom vården tagits fram.

Tjänstedesign inom vården – del 1

Tjänstedesign inom vården – del 2

Spjutspetsar inom hälsa

I samarbete med SKL (numera SKR – Sveriges Kommuner och Regioner) drev SVID projektet Följ Sveriges spjutspetsar. I projektet intervjuade vi verksamheter som infört arbetssätt som bygger på en mer aktiv medverkan från brukare och patienter.

Genom satsningen spred vi kunskap om hur designprocessen går till, vilka metoder som fungerar bättre och sämre. SVID underlättade också kontaktskapandet mellan olika aktörer som arbetar inom området.

Nationella rådet för medskapad vård

SVID tillsammans Socialdepartementet, VINNOVA, Vårdanalys och Forte skapade ett gemensamt råd för diskussion omdesign av tjänsterna i offentligt finansierad vård, omsorg och socialtjänst.

Syftet var att gemensamt föra kunskap om användarinvolvering, användarnas motivation och behov samt design av tjänster i offentligt finansierad verksamhet närmare respektive organisation. Syftet var också att skapa en gemensam kunskapsgrund för att samordna och driva på utvecklingen.