Hur kan Region Skåne skapa förutsättningar för en grön omställning hos företag i regionen? Det har vi tittat närmare på i en förstudie tillsammans med designbyrån Zenit.

Förstudien undersökte hur Region Skåne kunde skapa förutsättningar för att företag i regionen ska kunna förflytta sig mot en grön omställning genom cirkulär design. Studien tog även fram underlag om hur näringsliv, akademi och enskilda aktörer i Region Skåne behöver stöttas, och bidra till samverkan, för att arbeta aktivt med cirkulär design.

Förstudien genomfördes i samarbete med Zenit Design och underlaget baserades på ett antal djupintervjuer med företag och organisationer i regionen. Syftet var att identifiera behov och undersöka var vi bäst gör skillnad. Det handlade inte om att skapa nya system utan att stötta i de befintliga system som finns, men skapa en större förståelse och en större verktygslåda.

Mål

Förstudien hade som mål att:

  • Peka ut vilka hävstänger som finns för att göra en förflyttning till en grön omställning genom cirkulär design.
  • Peka ut hur vi som regional utvecklingsaktör gör bäst skillnad.
  • Bistå med en tydlig och kommunikativ beskrivning av varför cirkulär design är en nyckel för en grön omställning i näringslivet.
  • Ta fram konkreta förslag på hur ett erbjudande bör paketeras, antingen genom en ompaketering av befintliga erbjudanden eller genom en komplettering.
  • Ta fram ett förslag på möjligt fortsatt projekt

Målgrupp

Små och medelstora företag inom näringsliv och designbransch i region Skåne.

Resultat

Projekttid

2023-06-01 till och med 2023-12-31.

Projektgrupp

Förstudien drevs av SVID i samarbete med designbyrån Zenit.

Finansiär

Projektet finansieras av Region Skåne.

Kontakt