Funktionsdesign

det första EkoDesignprojektet utfördes mest redesign av befintliga produkter. Vi utgick från att en vattenkran eller en diskborste skulle fortsätta att vara det. Nästa gång är det naturligtvis svårare att förbättra utan att titta på funktionen; vilken nytta gör den här produkten? Kan man göra det på något smartare vis? Ingår den i ett större system? Förhoppningsvis kan man då utveckla något helt nytt och bättre, kanske till och med ersätta en produkt med en tjänst.

Tjänstedesign

Bland nyregistrerade företag finns över 80 procent inom tjänstesektorn. Trots detta sker ingen systematisk utveckling av tjänster. Det finns ingen yrkeskategori som professionellt sysslar med tjänsteutveckling. Definitivt inte med miljöförtecken. Fortsättningen av EkoDesign inriktar sig mot utveckling av nya tjänster. Designerns systematiska verktyg kan användas till att skapa underlag för tjänsteutveckling, men framförallt krävs det även här fantasi, drivkraft och mod att våga testa okonventionella lösningar.

Beteende

Vårt beteende befrämjar inte en uthållig framtid, tvärtom konsumerar vi alla mer varor, transporter och energi. Vi kommer troligen inte heller att förändra våra vanor mot mer ett mer miljöanpassat beteende utan att ändra attityder och värderingar. Förändringen måste stimuleras på ett positivt sätt, inte med hot om undergång. Även här spelar industridesignerna en stor roll i att göra vår livsstil bättre.

Den nya tekniken

Utan tvekan kommer den nya tekniken att spela en huvudroll i det nya samhället. IT har redan revolutionerat vår vardag. I dag är utvecklingen teknikdriven och famla en aning därför att man inte riktigt vet hur den ska användas. Det finns oändliga möjligheter till förbättringar, inte minst inom miljöområdet, när utvecklingen blir mer behovsstyrd.

Identifiering

I det första projektet har vi visat att det går att reducera miljöbelastningen till ungefär hälften på en massa olika produkter, vilket i sig är bra. Men relativa siffror säger inte så mycket om helheten. Vi vill därför försöka identifiera områden där det finns stor potential till absoluta förbättringar.

Effektivare produkter

Utvecklare och konstruktörer måste ha högre kunskap, inte bara om miljöfrågor utan även om materialteknik och tillhörande processer. Grundtanken är att konstruera med minimalt av rätt material, vilket kan låta illa i öronen på materialproducenter. Men om man genom ökad kunskap kan ta mer betalt för mindre material uppstår en win-winsituation.

Forskning

Vi ska inte bedriva forskning i den klassiska meningen. Däremot är forskningen enda möjligheten att nå de långsiktiga uthålliga målen (Faktor 10 eller mer). Vi kommer också att efterfråga viktiga kunskaper och utvecklingsresultat. T.ex. LCA-data, kvicksilverfria kompaktlysrör, kommersiella bränsleceller eller andra genombrott som kan omsättas iframgångsrika produkter eller processer.

Demonstrationsprojekt

En viktig del av vår verksamhet är att driva demonstrationsprojekt. Vi vill införa EkoDesign-metodiken som en självklar del i all produktutveckling både hos designer och företag. Det är därför viktigt med så stor publicitet som möjligt kring designaktiviteterna.

Slutrapport

Flertalet av nystartade företag idag är tjänsteföretag. Vad gäller traditionella produkter anser idag många att design ökar konkurrenskraften. Design skapar attraktiva produkter som klarar internationell konkurrens. Finns det då någon som arbetar med produktutveckling av tjänster och där användaren sätts i fokus som i fallet med vanlig produktdesign. Vi menar att dettta inte sker idag. Se exemplet mobiltjänster. Hittills har dessa tjänster inte anpassats i någon större omfattning till slutanvändaren. I denna rapport har vi tittat närmare på insamling av avfall och vård av psykiskt sjuka och där resultaten är mycket positiva.

Ett nytt EkoDesignprojekt är under utveckling.