Projektet syftade konkret till att genom miljöanpassad produktutveckling, med hjälp av designinsatser skapa goda pedagogiska exempel bland mindre företag. Syftet är också att bidra till en förbättrad miljö för en hållbar framtid samt till en positiv företagsutveckling i landet.

Bakgrund

Vi står inför avgörande globala miljöfrågor där det i dag finns en växande kunskap och ett intresse hos vanliga människor, men också hos flertalet företag kring miljöfrågor. Dessa miljöfrågor kan röra energiförbrukning, avfall, råvaruuttag, utsläpp, försämrade livsmiljöer för människor, djur och natur.

Att utveckla vår tillvaro i rätt riktning kräver mycket forskning och utveckling. Utveckling av nya processer, analyser, mätmetoder, nytänkande inom produktutveckling och marknadsföring, studier av olika ämnens påverkan på naturen och människan och inte minst en (industri)historisk tillbakablick för att lära av historien. Människan har en tendens att enbart fokusera tillvaron kring den tid hon just för tillfället lever i.

Under 1980- och 1990-talen har många företag investerat i miljövänligare produktionsprocesser. För att uppnå helheten i detta miljötänkande så måste även produkterna leva upp till dessa miljöambitioner för en hållbar utveckling på lång sikt. Detta ger också nya affärsmöjligheter för framsynta företag.

Målgrupp

EkoDesign 97 var ett unikt projekt som pågick 1998-2000 och vände sig till mindre och medelstora företag som var intresserade av miljöanpassad produktutveckling med hjälp av professionella designer och kvalificerad miljökunskap. 

Resultat

  • 13 företag tillsammans med 13 designföretag medverkade i projektet.
  • Ca 50 designer genomgick miljöutbildning.
  • Ett nytt Ekodesignprojekt utvecklades efter projektet.

Läs mer