Designens och designerns roll har förändrats avsevärt under det senaste decenniet. Det visar den hittills mest omfattande undersökningen av nordiska designer som har genomförts av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign tillsammans med de nordiska designorganisationerna

Nästan 250 000 personer arbetar som designer i Norden. Majoriteten är anställda inom den privata sektorn och levererar en mycket mer varierad kompetens till marknaden än vad man tidigare har trott. Det här är några av slutsatserna i en ny stor studie som utförs av de nordiska designcentren – Danish Design Center, DOGA, Island Design Center, Design Forum Finland och SVID, i samarbete med Nordic Innovation och marknadsundersökningsföretaget Seismonaut.

Omdefiniering av den nordiska designern

Det finns fler än 243 000 designer i de nordiska länderna. Tillsammans utgör de två procent av den totala arbetskraften i Norden. Detta motsvarar antalet personer som arbetar med finansiella tjänster (till exempel försäkringar eller pensioner) i Norden, eller om man dubblerar antalet personer som jobbar inom fastighetsbranschen, och ungefär halverar antalet personer som arbetar med produktion och distribution av information och kultur.

Traditionellt sett har endast vissa yrken inkluderats i nationella register, som produkt- och kläddesigner, grafiska designer och multimediadesigner. Den nya siffran för antalet personer som jobbar som designer är mycket högre. Detta beror på en bredare definition av begreppet ”designer”. I studien sträcker sig rollen som designer över ett antal sektorer och branscher, och vi ser designer som en kompetens – ett sätt att tänka och arbeta – som går långt utöver själva designbranschen.

Den privata sektorn värdesätter design

Majoriteten av designer – 85 procent – arbetar inom den privata sektorn, framförallt inom tillverkning av produkter och kommunikationstjänster. De 12 procent som arbetar inom den offentliga sektorn arbetar främst inom utbildning, vetenskap och forskning eller offentliga tjänster.

Den privata sektorn domineras av designer som arbetar med design och utveckling av program och applikationer, reklam och marknadsföring, och med grafisk design och multimediadesign.

Inom den offentliga sektorn arbetar det dubbelt så många ”service- och interaktiondesigner” och ”strategiska designer” som ”grafiska och visuella designer”, ”digitala designer” och ”produktutvecklare”.

Om man tittar på designer utifrån olika discipliner, arbetar ungefär 60 procent av designer i Norden inom klassiska designdiscipliner som grafisk design, produktutveckling och formgivning av alla produkter. 40 procent arbetar inom nyare områden som digital design, strategisk design och tjänste- och erfarenhetsdesign. Det finns ingen anledning att inte tro att de nya designområdena kommer att expandera under de kommande åren.

Samtidigt visar data från LinkedIn att gränserna mellan designdiscipliner blir mer och mer flytande, att vara tvärvetenskaplig är mer en regel än ett undantag.

Tidigare bestod bilden av designbranscher av några stora designbyråer och cirka 90 procent enmansföretag. Den omfattande enkäten, som är en del av denna undersökning, visar att mer än 50 procent av designer har anställda (eller ansvarar för/leder processer och/eller program).

Designbranscherna liknar varandra i Norden, men…

Inom de nordiska designcentren tror vi att vi har mer gemensamt än vad som skiljer oss. På den globala arenan tror vi att vi kan dra nytta av samarbetet över de nordiska länderna istället för att konkurrera på egen hand, eller mot varandra.

Data visar att vi är väldigt lika i de nordiska länderna, med det menas att våra respektive designbranscher är strukturerade på samma sätt (andel av enskilda designdiscipliner) – med mindre skillnader. Men data från LinkedIn och webben visar att vi inte har en stark tradition av att samverka med varandra.

Omfattande kompetenser inom Norden

I studien har vi varit särskilt nyfikna på de data och insikter som nya datakällor som LinkedIn och webben kan ge.

Baserat på de fördefinierade designdisciplinerna har vi undersökt vilken typ av kompetens designer i de nordiska länderna har. Under de närmaste veckorna kommer vi att publicera fler artiklar om de nordiska designernas roll, det värde som designer bidrar med till samhälle och företag, och hur framtiden för de nordiska designerna ser ut.