Hur kan vi förbättra det initiala mottagandet av ensamkommande ungdomar i Sverige?

Tillsammans med Förnyelselabbet har UNHCR dragit igång projektet Child Protection Innovations Lab som med ett lösningsfokuserat arbete vill stödja utvecklandet av en holistisk, smidig och effektiv mottagandeprocess för nyanlända ensamkommande barn i Sverige.

Som en reaktion på antalet nyanlända ensamkommande barn under 2015, gjorde UNHCR en kartläggning över vilka de ensamkommande afghanska barnen var som valt Sverige som destinationsland. I samband med detta arbete kom det fram många berättelser om hur ungdomarna upplevde sitt mottagande.

– Många av de ensamkommande saknade nyckelförutsättningar för att få det stöd som behövs. Till exempel var en lång väntan på att få en god man och att få börja skolan två upprepande exempel. Dessa brister stämde väl överens med vad som kommit fram, varför vi blev inspirerade till att titta på de svenska mottagningsförhållandena, säger Connie Tran Hedberg, projektledare på UNHCR Sverige.

Ska stärka skyddet för nyanlända ensamkommande

Under 2016 och 2017 har Förnyelselabbet arbetat tillsammans med ensamkommande ungdomar. Ett arbete som UNHCR har varit delaktiga i. Här bekräftades det fortsatta behovet av att fokusera på det initiala mottagandet och att stärka skyddet för nyanlända ensamkommande barn och deras rättigheter. Därför har UNHCR tillsammans med Förnyelselabbet på SVID dragit igång projektet Child Protection Innovations Lab, som syftar till att förbättra det initiala mottagandet av ensamkommande barn i Sverige.

Child Protection Innovation Lab vill skapa förutsättningar för att på ett bättre sätt identifiera och tillgodose de ensamkommande barnens rättigheter så tidigt som möjligt efter att de har kommit till Sverige.

– För att göra detta har vi vid olika tillfällen haft workshoppar tillsammans med ungdomarna själva, men också med tjänstepersoner inom ideell, privat och offentlig sektor, säger Matilda Legeby, designer och projektledare för Child Protection Innovations Lab på Förnyelselabbet, SVID.

Personer sitter i flera grupper vid bord och arbetare tillsammans.

De två inledande workshopparna har hållits hos PwC som ställer upp med de inspirerande lokalerna i sitt Experience Center.

Labbdeltagarna, som består av aktörer från det offentliga, civilsamhället och näringslivet, har tillsammans med de ensamkommande identifierat de utmaningar som är mest relevanta:

  • Hur kan barnet få en initial förståelse för mottagandeprocessen?
  • Hur kan en viktigt vuxen vara på plats innan de första viktiga mötena?
  • Hur kan vi skapa en trygg plats för barnet att landa på under de första dygnen?
  • Hur kan vi motverka att barn hamnar i ett skuggsamhälle i det initiala skedet?

Konstruktivt rundabordssamtal i december

Nu tas idéer och prototyper på lösningsförslag fram tillsammans med ungdomarna för att testas i liten skala. I december kommer bland annat Justitiedepartementet och beslutsfattare att samlas i ett konstruktivt rundabordssamtal kring hur den initiala mottagandeprocessen för ensamkommande barn och unga kan förbättras.

Kontakt