SVID har fått i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra insatser inom digitalisering särskilt riktade till att stärka små och medelstora företag på landsbygderna. I två projekt under 2020 ska SVID bidra till stärkt kompetens i användarcentrerad designmetodik.

Som en del i Landsbygdsuppdraget genomför Tillväxtverket insatser inom digitalisering särskilt riktade till små och medelstora företag på landsbygderna. Insatserna ska stärka näringsliv och företagande, oavsett bransch. Insatserna genomförs genom ett samarbetsavtal mellan Almi Företagspartner AB och Tillväxtverket.

I utlysningen Utveckla företag på landsbygderna beviljade Tillväxtverket 13 projekt, varav två till SVID.

Utlysningen har två delar: Tillämpa eller utveckla digitala modeller, metoder och verktyg samt Öka kunskapen om landsbygdsföretags särskilda utmaningar. SVID har ett uppdrag i varje grupp.

Ska stärka Almis kompetens kring designmetodik

I delen Tillämpa eller utveckla digitala modeller, metoder och verktyg, kommer SVID att stärka Almis rådgivare med kompetens kring användarcentrerad designmetodik med särskilt fokus på digitalisering för företag på landsbygderna.

– För att kunna digitalisera sin verksamhet så att den blir lönsam, behöver företag förstå sina kunders behov och utmaningar, säger Fredrik Forsman, projektledare på SVID.

SVID i samverkan med Design i Västernorrland och Designcentrum Region Jämtland Härjedalen kommer att utveckla en särskild utbildningsmodul med fokus på digitalisering för företag på landsbygderna.

– Målet är att öka företagsrådgivarnas förmåga att stödja företag att utveckla användarcentrerade digitala lösningar och att säkerställa att det är rätt produkter, varor och tjänster som digitaliseras, säger Fredrik Forsman, projektledare på SVID.

Ska öka kunskapen om landsbygdsföretags särskilda utmaningar

I delen Öka kunskapen om landsbygdsföretags särskilda utmaningar, kommer SVID att samla de projekt som beviljats medel för att med labbmetodik identifiera de glapp och hinder som finns i det nationella ekosystemet för små och medelstora företag på landsbygder.

– Vi tittar utifrån perspektiv som policyhinder lokalt, regionalt och nationellt och utforskar även digitaliseringsfrågan mer specifikt med vilka hinder som år att se utifrån ett nationellt perspektiv i de geografiskt spridda projekten, säger Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet på SVID.

Alla deltagande projekt kommer att samlas vid två tillfällen i början och slutet av året.

– Vi skapar en strukturerad process kring några gemensamma fokusfrågor som alla projekt är särskilt uppmärksamma på och kan delge varandra, säger Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet på SVID. Sedan avslutar vi med att paketera lärandet, de hinder som inte kan lösas lokalt eller regionalt och föreslår hur den nationella nivån kan stötta ekosystemet för små och medelstora företag.

Kontakt

Person framför en dator

SVID stärker företag på landsbygderna

Publicerad 05 mars 2020

Uppdaterad 01 september 2021

xxx