Det här är stadgarna för Stiftelsen Svensk Industridesign.

Inledande bestämmelser 

Stiftelsen Svensk Industridesign består av medel som enligt donationsbrev 1988-11-01 från statens industriverk (SIND) och Föreningen Svensk Form (FSF) eller på annat sätt tillförs stiftelsen samt medel som uppkommer i stiftelsens verksamhet.

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att bedriva och främja forskning och utveckling inom designområdet, samt verka för den praktiska användningen av god design genom utbildning, rådgivning och information, till gagn för näringslivet och samhället i övrigt.

För att förverkliga ändamålet skall stiftelsen genomföra forskning, utveckling, utbildning, rådgivnings- och informationsverksamhet inom designområdet. Stiftelsen skall eftersträva samarbete med universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Säte

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Stockholm.

Förvaltning

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse.

Styrelsen har till uppgift

  • att fastställa och ansvara för genomförandet av stiftelsens långsiktiga verksamhetsplan;
  • att på grundval av verksamhetsplanen fastställa en budget för varje verksamhetsår;
  • att fastställa allmänna riktlinjer för stiftelsens verksamhet;
  • att utfärda arbetsordning och de övriga bestämmelser som erfordras, vid sidan av stadgarna, för att reglera stiftelsens verksamhet;
  • att utse en verkställande direktör med uppgift att tjäna som föredragande i styrelsen samt handha stiftelsens löpande förvaltning enligt de riktlinjer och anvisningar styrelsen meddelar;
  • att årligen avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet innehållande styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning;
  • samt att i övrigt vidta de åtgärder som enligt dessa stadgar eller eljest bör ankomma på styrelsen.

Styrelsen består av ordföranden och åtta övriga ledamöter, som utses för en tid av högst tre år i sänder.

Tillväxtverket, FSF och Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) utser vardera två ledamöter. Intressentföreningen utser tre ledamöter. Personliga suppleanter får utses. Tillväxtverket utser ordförande och styrelsen inom sig vice ordföranden.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Denne skall sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det.

Tillväxtverket, FSF, IVA beslutar om ersättning till styrelsens ledamöter.

Teckningsrätt

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer som styrelsen utser därtill.

Räkenskaper

10§

Stiftelsens räkenskaper skall föras i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).

11§

Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

12§

Stiftelsens styrelse skall senast i maj månad varje år till medlemmarna i Intressentföreningen och till Tillväxtverket avge årsredovisning för det gångna året, innehållande styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.

13§

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och räkenskaper utser Tillväxtverket en auktoriserad revisor jämte suppleant.

Revisorerna skall senast i maj månad varje år avge revisionsberättelse till medlemmarna i intressentföreningen och till Tillväxtverket.

Informations  och uppdragsverksamhet

14§

Stiftelsen skall till medlemmarna i intressentföreningen löpande informera om stiftelsens verksamhet. Kalla till möten, seminarier och utställningar, tillhandahålla verksamhetens forskningsresultat, rapporter, publikationer och meddelanden, samt lämna övrig information av betydelse för medlemmarna.

Stiftelsen kan efter beslut av styrelsen åtaga sig forskningsuppdrag. För sådant uppdrag skall särskilt avtal träffas

Bidrag mm

15§

Stiftelsen får söka bidrag för verksamheten hos Tillväxtverket.

Stiftelsen får i övrigt mottaga gåvor och donationer som syftar till att främja dess ändamål.

Stadgeändring

16§

Upphävd enligt beslut av Kammarkollegiet 2010-06-10

Upplösning av stiftelsen 

17§

Upphävd enligt beslut av Kammarkollegiet 2010-06-10

Tillsyn

18§

Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.