SVID bildades 1989 med Föreningen Svensk Form, Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och SIND (nuvarande Tillväxtverket) som stiftare. Det här är en kort beskrivning av SVIDs historik från 1984 fram tills idag.

1984-1987

22/2 1984-30/6 1987 bedrevs Design Center som försöksverksamhet med medel från Statens Industriverk. Svensk Form var huvudman och målsättningen var:

”Att främja god design av svenska produkter och de miljöer de framställdes och användes i. Produktområdet täckte industriellt framställda konsument- och producentvaror, individuellt konsthantverk och grafisk design. DC skulle vara en aktiv mötesplats där designfrågor belystes från konsumentens, formgivarens, producentens, marknadsförarens, distributörens och samhällets synpunkt.

En väsentlig del av DC skulle främja industridesign för små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. DC verksamhet var uppdelad i två utåtriktade huvudområden med ett gemensamt kansli. Kontaktverksamhet med industrikontakter och rådgivning, förmedling av kontakt mellan industri och industridesigner. Program- och utställningsverksamhet med utställningar och programverksamhet i samband med dessa. Informationsverksamhet mot allmänhet med litteratur- och tidskrifter samt allmän information om DC verksamhet. Café med lunchservering och speciella kvällsarrangemang i samband med programverksamheten.”

1987

Efter en utredning som genomfördes av IVA, beslutade IVA, Svensk Form och SIND (Statens Industriverk) i december 1987 att bilda stiftelsen Design Center.

1989

I september 1988 godkändes stadgarna, namnet blev Stiftelsen Svensk Industridesign och verksamheten övergick från Svensk Form till stiftelsen i januari 1989.

1991

Under 1991 lades utställningsverksamheten ner och SVID lade fokus på det regionala arbetet med regionkonsulter på fem platser i landet.

Efter detta följde många år med framgångsrik regional utveckling med många engagerade företag som började arbeta med design.

2002

År 2002 fick SVID tillsammans med Svensk Form 1 miljon kronor av Näringsdepartementet för att vidareutveckla ett förslag till treårsprogrammet ”Design som utvecklingskraft”.

2003-2005

Design som utvecklingskraft beviljades 20 miljoner årligen i 3 år. Under 2003-2005 drev vi denna treåriga satsning varav Designåret 2005 var en med designaktiviteter över hela landet. Minst 10 gånger utväxling på regeringens investering kunde avläsas i de engagerade företagens omsättningsökningar. Bara momsintäkterna var mångdubbelt större än investeringen.

2012-2016

Under åren 2012 till och med 2016 satsade SVID på att driva förändringsprogram inom områden där vi sågr att behovet av utveckling var stort. Det första nationella programmet inom område ”Hälsa” påbörjades under första kvartalet 2012. Det andra programområdet ”Destination” påbörjades i januari 2013.

För att skapa en tydlig vision om hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas genom design och dess effekter på innovation tog SVID tillsammans med ett antal samarbetspartner fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda för designområdet som låg till grund för SVIDs arbete.