SVID arbetade med ”Design för ökad konkurrenskraft – en branschöverskridande forsknings- och innovationsagenda för kompetens- och kunskapsutveckling inom design” inom ramen för Vinnovas utlysning Strategiska forsknings- och innovationsagendor 2012.

Avsikten med projektet var att skapa en tydlig vision om hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas genom design och dess effekter på innovation. Eftersom designbegreppet breddats och fördjupats till att nu omfatta processer som interaktions- och tjänstedesign finns ett allt större behov av en bred översikt, som också beskriver en vision samt talar om mål och behov av framtida åtgärder för att öka effektiviteten av design. SVID ledde arbetet. Det byggde på workshoppar med användare, designföretag, design- och utvecklingschefer inom både privat och offentlig sektor, vars behov låg till grund för agendan.

Hur ska designens utvecklingskraft tas i bruk? Hur bör den kommuniceras? Vilka övergripande forskningsbehov finns? Hur ryms dessa inom dagens innovationssystem? Vilka nya satsningar skulle kunna skapa konkurrenskraft? Så löd några av frågorna som agendan svarade på.

– Idag är det svårt att få överblick över vad som finns eller planeras när det gäller designforskning. Designforskningen finns finansierad inom en rad av Vinnovas forskningssatsningar till exempel men sorteras inte inom designområdet. Det gör att den inte används i den utsträckning som vi tror är möjligt, sade Eva-Karin Anderman, dåvarande programchef på SVID.

– Vi vill skapa en agenda med en tydlig överblick där berörda aktörer vet vart de ska vända sig för att bidra i processen kring en gemensam innovations- och forskningsagenda.

Projekttid

Projektet pågick från och med augusti 2012 till och med mars 2013.