Projektet syftar till att utifrån ett designperspektiv undersöka behovet av att förstärka frågor som rör innovationsförmåga och föreslå hur innovationsförmåga kan stärkas inom de sektorer och branscher som är kopplade till Vinnovas finansierade strategiska innovationsprogram.

De strategiska innovationsprogrammen finns inom områden som identifierats som strategiskt viktiga i både forskning och nyttiggörande för Sverige.

Hela listan över strategiska innovationsprogram

Projektet ska resultera i en behovsanalys som handlar om hur innovationsförmåga skapas inom de sektorer, branscher och organisationer som de strategiska innovationsprogrammen riktar sig till. Utifrån denna ska det komma förslag på hur de strategiska innovationsprogrammen kan arbeta med att stärka innovationsförmåga och på hur de kan förstärka och komplettera sina aktiviteter.

Förväntat resultat och effekter

Den förväntade effekten är att individer och organisationer inhämtar kunskap och inspiration att ta med sig i sitt fortsatta arbete och på så sätt stärka sin innovationsförmåga.

En ytterligare effekt är att frågorna kring design för innovation, tjänsteinnovation och innovationsledning har fått en större synlighet, och därigenom genomslag, som bidrar till en grund för att fortsatt satsa på aktiviteter runt utveckling av kompetenser inom dessa områden och/eller fortsatta gemensamma satsningar.

En viktig effekt är en ökad förmåga att allokera resurser till fortsatta aktiviteter för att möta behoven som identifierats.

Projekttid

December 2015 till och med december 2016.

Projektpartner

KTH, SVID, Linköpings universitet, RISE, Almega och Teknikföretagen är projektpartner.

Projektet är sprunget ur initiativen People Powered Future (som byggde på behov i den nationella designagendan Design för ökad konkurrenskraft), Leading Innovation och (ett projekt för innovationsledning) och Service Innovation Sweden (ett projekt för tjänsteinnovation).

Grundläggande för alla tre initiativen är att användaren är i fokus och att ha ett systemperspektiv.

Projektet utgår från de tre initiativens fokusområden:

  • Design i innovationsarbete
  • Tjänsteinnovation
  • Innovationsledning

De tre fokusområdena är alla kritiska komponenter i att öka innovationsförmågan i en rad organisationer inom privat och offentlig verksamhet och på så sätt utgöra en grund för värdeskapande.

Mer om projektet

Alla avslutade projekt