Projektet Klimatneutrala Uppsala 2030 ska stärka förmågan att uppnå de mål, åtaganden och åtgärder som Klimatkontrakt 2030 och Klimatfärdplan Uppsala omfattar.

Uppsala har åtagit sig att gå före i klimatomställningen och nå målen i linje med Agenda 2030 genom att accelerera de transformativa förändringar som är nödvändiga för klimatet. Ett viktigt instrument som skapats i denna process är Klimatkontrakt 2030, som tydliggör Uppsalas åtaganden för att bli en hållbar kommun år 2030.

I en välförankrad klimatfärdplan tillsammans med kommunens översiktsplan stakas vägen ut för att nå klimatneutralitet 2030 och klimatpositivitet 2050. Uppsala kommun arbetar i projektet med att stärka förmågan att förverkliga de mål, åtaganden och åtgärder som Klimatkontrakt 2030, Klimatfärdplan Uppsala samt översiktsplan omfattar. Arbetet är uppdelat i tre delar: 1) organisation & lärande, 2) invånardialog & civilsamhälle och 3) innovationsteam & testbäddar. På så sätt kommer Uppsala fortsätta utveckla ett missionsdrivet arbetssätt som engagerar och mobiliserar aktörer inom hela kommunen, för att bli en klimatneutral stad med gott liv för alla inom planetens gränser.

SVID stöttar i arbetet med invånardialoger

SVID var med och stöttade i det andra arbetspaketet som handlar om invånardialog och civilsamhälle. Inom ramen för projektet identifierade man vikten av att hitta fler former för att involvera invånare, och att bland annat utforska hur invånardialoger kan utformas för att stötta utvecklingen mot ett klimatneutralt Uppsala 2030.

Den övergripande utforskningen var direkt kopplad till revideringen av Uppsalas översiktsplan och handlade om att utveckla metodik och bygga upp mångsidiga erfarenheter och lärande inom kommunen om invånardialoger och dess olika möjligheter och hinder. De centrala frågorna för utforskningen var hur dialogen blir meningsfull för involverade parter och hur dialoger kan genomföras i stor skala och med en bred representation av befolkningen.

Frågor som är relevanta i utforskningen:

  • Hur utvecklar vi olika metoder för olika former av frågeställningar? Och hur förstår vi vilka förutsättningar till dialog de skapar – i till exempel engagemang och meningsfullhet?
  • Hur kan vi omsätta dialogernas insikter inom, och mellan, processer och styrnivåer?
  • Hur kan olika dialoger återkopplas på ett meningsfullt sätt för invånaren?

Mål

Det övergripande målet för Hållbara Uppsala 2030 är att mobilisera och öka antalet invånare och civilsamhällesaktörer som deltar i omställningen.

I arbetet med utvecklad invånardialog ska projektet, med kommunens process för översiktsplan som testbädd, utveckla metoder för dialog kring klimatet och omställningen som bygger på massforskning, digitalisering och så kallad crowd-sourcing, det vill säga att många samlar in information tillsammans, för att få in så många berättelser som möjligt och kunna se mönster i stor skala. I utvecklingsarbetet ingår att stötta utvecklingen av kommunens process för översiktsplanen, för att kunna ta emot dialogernas innehåll.

Målgrupp

Projektets målgrupper är alla invånare i Uppsala kommun, och Stadsbyggnadsförvaltningen (i huvudsak, men projektet jobbar med fler förvaltningar för större effekt).

Projekttid

2022 till och med december 2023.

SVIDs roll i projektet

SVID var med och utvecklade arbetssätt, metoder och prototyper till en verktygslåda för kommuner att arbeta med invånare och civilsamhälle. Verktygslådan skulle sedan kunna spridas och användas nationellt.

Projektägare

Uppsala kommun

Samarbetspartner

SVID, Svenska kyrkan och klimatorganisationer.

Finansiärer

Finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas, via det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Kontakt