SVID har som ambition att hitta ett sätt att stötta inkubatorer i designfrågor och därigenom nå ut med kunskap och designmetodik till nyetablerade företag i Sverige.

Vi har därför gjort en förstudie som handlar om att kartlägga inkubationernas nuläge för att förstå hur vi skulle kunna underlätta för dem att erbjuda ett designstöd till sina nystartade företag. I förstudien rekommenderas att skapa en gemensam plattform/process för användarcentrerad innovation.

En designapproach skulle kunna vara ett bra stöd för många nyetablerade företag att bygga sina erbjudanden, affärer och företag på ett långsiktigt hållbart sätt. Design skulle också kunna vara ett stöd för inkubatorerna i deras roll som innovationsmotor i de regioner där de verkar. 

SVID har därför tagit initiativet till denna förstudie för att kartlägga inkubatorernas nuläge för att förstå hur man skulle kunna underlätta för dem att erbjuda ett designstöd till sina nystartade företag. 

I förstudien djupintervjuades 29 representanter för inkubatorer, science parks, innovationskontor och nystartade företag.

Insikter

Insikterna från djupintervjuerna handlar om behov på två nivåer. 

På den översta nivån handlar det om inkubatorns roll. Där finns ett behov av att ta en mer central roll i kommunens innovationsarbete för att på så sätt stärka attraktionskraften i området, skapa jobb och tillväxt. Här kan inkubatorn använda en designapproach för medborgarcentrerade innovationsprocesser och därigenom agera facilitator mellan regionens behov och företagens affärsidéer. 

På den andra nivån handlar det om behoven av att hjälpa de företag som är knutna till inkubatorn att få ökad träffsäkerhet. Här finns intresse för att använda en designapproach för att hjälpa företagen vidareutveckla sina idéer och bättre förstå sin affär och marknad. När vi studerat inkubatorernas index ser vi att de som vi definierar som ”designdrivna” också ligger högt upp på rankningen.

Rekommendationer

I förstudien rekommenderas en pilot som kan skalas upp till nationell nivå:

  • En gemensam plattform/process för användarcentrerad innovation för företagen (och i förlängningen en process för kund- och medborgarcentrerad innovation) för inkubatorer. Plattformen/processen ska kunna användas i sin helhet eller i valda delar för att skapa långsiktigt hållbara affärsidéer som möter behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden.
  • Plattformen ska utformas som just ett stöd eller modulsystem snarare än en manual för att kunna anpassas till människorna, kontoren, företagen och kontexten. 
  • Plattformen ska hjälpa nyetablerade företag, inkubatorer/science parks, regionen och Sverige att nå sina mål.
  • Stödet behöver inte heta ”designstöd” då synen och kunskapen om vad design kan vara skiljer sig stort.  

Ladda ner förstudien

Om förstudien

Förstudien utfördes av Expedition Mondial på uppdrag av SVID och slutfördes i februari 2016.