Expandera var en plattform för integrering och utveckling av design i Skåne/Blekinge.

– Vi vill lyfta fram positiva exempel, sa Marie Loft, ansvarig för SVID Region Syd och projektledare för Expandera tillsammans med Stefan Fallgren. Vi vill visa företag som expanderat, blivit lönsammare och mer kreativa genom medvetet arbete med design.

Expandera hade fem insatsområden med avgränsade mål. Insatsområdena var:

  1. Integrera, koordinera och driva designprocesser riktade mot företag
  2. Skapa och stärka nätverk
  3. Affärsutveckla designföretag
  4. Samordna designinsatser och initiativ i Skåne/Blekinge
  5. Marknads-, kommunikations- och informationsinsatser 

Mål

Projektet syftade till att tydliggöra hur Skånes och Blekinges näringsliv, kultursektor och offentliga verksamheter kunde positionera sig som frontregioner genom att använda design för att öka dess attraktionskraft gentemot näringsliv och invånare.

Insatsernas mål var att företag, organisationer och offentliga verksamheter skulle bli medvetna om designens betydelse som konkurrensmedel, och för att de skulle integrera designmetodik i verksamheterna.

Projektet ”Expandera!” hade en unik möjlighet då det verkade för att koppla ihop parter på nationell nivå (SVID) och regional nivå (Skåne/Blekinge) och ett klart fokus riktades mot SME i Skåne/Blekinge då projektet aktivt stöddes av Företagarna.

Projektet verkade för att jämna ut skillnader och ta tillvara de resurser som finns mellan regionerna så att respektive regions näringsliv fick bättre förutsättningar till lönsamhet och tillväxt.

Att tillvarata Skåne/Blekinges unika kreativa kapital inom designområdet och förvalta det på bästa möjliga sätt för att få en så hög avkastning som möjligt för företag och invånare i form av ökad tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling.

När?

Projektet pågick 2008-2010.

Projektägare

SVID var projektägare.

Partner

  • Form/Design Center var huvudpartner i utvecklingen av Expandera.
  • Ronneby Kulturcentrum var partner.

Finansiärer

Huvudfinansiär

  • Nutek/Regionala strukturfondsprogram
  • En investering för framtiden – Europeiska Unionen: Europeiska regionala utvecklingsfonden.