Expandera XL syftar till att tydliggöra hur Skåne och Blekinges näringsliv, organisationer och offentliga verksamheter kan positionera sig som en frontregion genom att lägga grund för ett operativt centra för visualisering och metodutveckling. Genom det nationella centrat kan regionen skapa attraktionskraft gentemot näringsliv och invånare men också mot omgivande länder.

En rad rapporter kring design som tagits fram under de senaste åren visar enstämmigt att företag som använder design som verktyg på ett medvetet och strategiskt sätt samt väl förankrat i ledning och affärsidé har en högre lönsamhet och bättre tillväxt.

I det tidigare projektet Expandera har 70 % av de medverkande företagen uppgett att de har ökat sin lönsamhet efter att ha medverkat i Expanderas program där de blivit insatta i hur design kan utveckla företaget.

Expandera XL, som är en fortsättning på projektet Expandera, ska vidareutveckla, konsolidera och växa till ett initiativ med fokus på projektutveckling i en samordnad designorganisation för Skåne och Blekinge och med internationella kontakter främst inom Öresund och Östersjöområdet.

Ska skapa tillväxt i små och medelstora företag

Expandera XL är en plattform för projektutveckling inom designområdet med fokus på visualisering och metodutveckling. Projektet ska skapa tillväxt i små och medelstora företag med hjälp av ett medvetet designarbete.

Projektet ska också vidareutveckla det kreativa kapital som finns investerat inom designkåren med mål att skapa fler och starkare designföretag i regionen.

Huvudmålgruppen är tjänsteföretag, till skillnad från i det tidigare projektet Expandera, där fokus låg på producerande företag. En övergripande ambition är att lägga grunden för ett operativt centra för visualisering och metodutveckling. Genom centrat kan regionen skapa attraktionskraft gentemot näringsliv och invånare.

Expandera XL syftar till att tydliggöra hur Skåne och Blekinges näringsliv, organisationer och offentliga verksamheter kan positionera sig som en frontregion genom att lägga grund för ett operativt centra för visualisering och metodutveckling. Genom det nationella centrat kan regionen skapa attraktionskraft gentemot näringsliv och invånare men också mot omgivande länder.

Tillväxt, nuvaro och framtid

Projektet har tre övergripande insatsområden:

Tillväxt – Design/affärsutveckling i tjugo företag i tjänstebranschen

Nuvaro – Experimentellt utvecklingsarbete i tre arbetsgrupper i gränssnittet mellan digital visualisering och interaktion.

Framtid – Genomföra kartläggningar inom områden som kan vara av intresse och ha en potential för utvecklingsprojekt

Projekttid

Projektet pågår 2011-08-01 till och med 2013-12-31.

Målgrupp

Små och medelstora företag, offentliga verksamheter och organisationer.

Projektägare

SVID är projektägare.

Finansiärer

Huvudfinansiär

En investering för framtiden – Europeiska Unionen: Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Samfinansiärer

Medfinansiärer