Designsatsningen ”Design som utvecklingskraft” var mycket lönsam för såväl regeringen som företagen.

Det visade utvärderingen av den treåriga satsningen som pågick under åren 2003-2005, med 498 företag, 59 kommuner och 150 designer.

Huvudresultaten i korthet:

  • 150 nya jobb skapas som en direkt följd av Design som utvecklingskraft.
  • Företagens omsättningsökning, som kan relateras direkt till design, uppgår till 300 miljoner kronor.
  • Tio procent av projekten är så lyckade att de ekonomiskt motiverar hela satsningen Design som utvecklingskraft.
  • Två tredjedelar av företagen kommer att öka sin designanvändning i framtiden.

– Vi har alltid hävdat och haft som utgångspunkt i vårt arbete att design lönar sig. Nu har vi bevis för detta. Med resultatet av statens investeringar i hand är vi övertygade om att företagen ser möjligheterna med ett konsekvent designarbete. Frågan är inte längre om företagen har råd att jobba aktivt och professionellt med design utan om de har råd att inte göra det, säger Robin Edman, vd SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Mycket goda effekter motiverar de ekonomiska insatserna

Utvärderingen av satsningen genomfördes av Ulla Johansson, docent vid Växjö universitet. Under flera månader genomfördes kvalitativa och kvantitativa mätningarav de projekt, nätverk och företag som medverkade i Design som utvecklingskraft.

– Min slutsats är att de påtagliga – och mätbara – effekterna av satsningen har varit så stora att de mer än väl motiverat de ekonomiska insatserna. Det har från regeringens sida helt enkelt varit en mycket god investering – det är vad alla beräkningar visar, säger Ulla Johansson.

Fordonsleverantörernas konkurrenskraft är det projekt som lyckades bäst i satsningen. Det stod för mer än hälften av omsättningsresultatet på 300 miljoner kronor. Fordonsindustrin är Sveriges största exportindustri med dåvarande exportvärden på 145 miljarder och har 140 000 anställda. Det är en industri som brottas med konkurrensen från andra länder och en snabbt växande global marknad, som måste hitta nya sätt att utvecklas och positionera sig.

Detsamma gäller de traditionella industrierna som aluminium, papper och massa som tillsammans sysselsatte 80 000 personer vid projektets genomförande. De var en del av projektet Förpackningen som värdeskapare där nya nätverk mellan vanligtvis skilda industrier skapades. Nätverksarbetet fortsatte med hjälp av ytterligare finansiering från de medverkande företagen.

– Det är en utmaning och en nödvändig framtidsväg för våra industrier att hitta nya sätt att arbeta med material, produkter och kontakter med andra. SVIDs verksamhet går ut på att med design som medel hjälpa företag att hitta de nya sätten. Det är ett arbete som skapar fler jobb, räddar de arbetstillfällen som annars kunnat gå föFramsidan till rapporten ”Design som utvecklingskraft”.rlorade och stärker vår position som exportland, säger Robin Edman.