DESIGN FÖR ALLA.SE var ett treårigt projekt skulle ta Design för Alla-konceptet från idé till handling. Projektet startade under hösten 2005 och pågick till och med juni 2008.

Under 2006 startade en kampanj för att kommunicera budskapet på bredden och på djupet. Siktet är inställt på 2010, då Sverige enligt en nationell handlingsplan ska vara ett tillgängligare och bättre samhälle för alla.

Projektets avsändare

Projektet genomfördes av EIDD Sverige tillsammans med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) och Handikappförbundens samarbetsorgan.

Projektets två huvudspår

Det första spåret gick ut på att etablera en samsyn om vad konceptet Design för Alla står för och om hur det kan göra alla människor delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Det andra huvudspåret bestod av ett antal samverkansprojekt inom olika samhällsområden och med olika samarbetspartner. Projekten syftade till att ta fram goda exempel på hur Design för Alla kunde se ut i praktiken. Exemplen i form av effektiva processer och praktiska lösningar fungerar som inspiration och tydliga verktyg i kommunikationen av projektet.

Projektets mål

Målet var att öka efterfrågan på Design för Alla-kompetens hos offentliga beställare och privata företag och utbudet av sådan kompetens hos planerare, arkitekter, designer och brukare.

Vision 2006

Projektet är den naturliga mötesplatsen för alla som söker eller vill dela med sig av idéer och kunskap om hur man planerar och utformar miljöer, tjänster och produkter som fungerar för alla människor oavsett funktionsförmåga.

Vision 2010

Design för Alla är en naturlig utgångspunkt för all planering och utformning av miljöer, tjänster och produkter som alla människor behöver kunna använda. Design för Alla är också ett centralt element i en proaktiv nationell strategi för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Finansiering

Projektet finansierades av Allmänna arvsfonden. För de första två åren har projektet fått 4,9 respektive 4,5 miljoner kronor.