SVID Region Syd genomförde en förstudie på beställning av Malmö stad för att skapa en mötesplats för alla. Tvärstudien avslutades vid årsskiftet 2006/2007.

Centralt i Malmö, vid Kungsgatans slut mot Kaptensgatan, fanns en öppen yta som saknade given karaktär och som kvällstid upplevdes som en otrygg plats.

I förstudien vidareutvecklades metoden för utveckling av stadens offentliga rum, en designprocess formuleras som tillvaratar alla möjliga brukares intressen och grunden läggs för ett utvecklingsarbete som förenar design, arkitektur och konstnärliga uttryck.

Projektet inriktades på att skapa nya samarbetsformer mellan offentliga aktörer, näringslivet, brukarna och professionerna, så att den framtida efterfrågan på Design för Alla-kompetens ökar hos offentliga beställare och tillverkande företag, liksom utbudet av sådan kompetens hos planerare, arkitekter och designer.

Efter projektets slut arbetade Malmö stad med projektering.