The Shift arbetar på ett programförslag inom den nya svenska innovationssatsningen Impact Innovation. Projektet vill driva upp tempot i omställningen till resurseffektivitet och sätta fokus på attraktiva livsmiljöer.

Programidén adresserar de komplexa utmaningar som världen står inför och kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Samhällsbyggandet står i centrum när vi på kort tid behöver ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle.

Vår tids största utmaning är klimatförändringarna och här har samhällsbyggnadssektorn en gemensam utmaning. Vi behöver skifta från ett linjärt till cirkulärt tänk. När vi ska gå från system där vi slösar med resurser till effektiv resursanvändning är samhällsbyggandet i centrum. Det är på samma gång en producerande industri med ca 250 000 företag som samarbetar i olika delprocesser, en leverantör av framtidens samhällen och en förvaltare av våra livsmiljöer.

IQ Samhällsbyggnad är en av 23 aktörer som i februari 2023 beviljades medel för att utveckla sin programidé inom ramen för det nya svenska innovationsprogrammet Impact Innovation. Projektet drivs av IQ Samhällsbyggnad i samarbete med ett 50-tal nätverkspartner.

Mål

IQ Samhällsbyggnads ansökan har som mål att skapa nya drivkrafter till att växla till cirkulära system och långsiktiga investeringar i attraktiva livsmiljöer. Med utgångspunkt i kraften i IQ Samhällsbyggnads nätverk och nod för kunskapsutveckling genom forskning och innovation ska aktörssamarbetet vidgas till en bredare krets.

I förstudien kartläggs parallella och unika initiativ i linje med program i Sverige och i Europa, och arbetet med att samla både ledande samhällsbyggnadsaktörer och nya aktörer från bland annat finanssektorn, ägarbolag, tjänstedesign och återvinningsbranschen fortsätter.

Målgrupp

Samhällsbyggnadssektorn

Projekttid

12 april till och med 19 oktober 2023.

SVIDs roll i projektet

SVID deltar i arbetet med fokus på att kraftsamla kring en systemförändring för ett resurseffektivt, cirkulärt samhällsbyggande. Det omfattar både att samla och mobilisera aktörer brett, befintliga som nya aktörer, och att konsolidera och sammanföra närliggande initiativ inom Impact Innovation.

Projektgrupp

Förberedelseprojektet drivs av IQ Samhällsbyggnad i samarbete med ett 50-tal aktörer i IQ Samhällsbyggnads nätverk.

Finansiär

Projektet finansieras av det strategiska Innovationsprogrammet Impact Innovation som är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Mer information om projektet

Kontakt