I detta projekt bistår SVID Sekretariatet för kompetensförsörjning och livslångt lärande med stöd i sin samverkan, i form av designmetodik, process och förhållningssätt.

Sekretariatet för livslångt lärande samordnar det regeringsuppdrag som åtta myndigheter har att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

I juni 2021 fick åtta myndigheter ett regeringsuppdrag för att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Uppdraget ska stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses.

Myndigheternas representanter är organiserade i ett sekretariat med uppdrag att samordna uppdragets övergripande framdrift. Vi på SVID bistår myndigheterna i sin samverkan med hjälp av designmetodik, process och förhållningssätt.

Mål

Sekretariatets mål är att samordna regeringsuppdragets övergripande framdrift. Det övergripande målet för regeringsuppdraget är att stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses.

Myndigheter i uppdraget

De myndigheter som ingår i regeringsuppdraget, och har en varsin representant i sekretariatet, är:

  • Arbetsförmedlingen
  • Statens skolverk (Skolverket)
  • Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
  • Vetenskapsrådet
  • Universitets- och högskolerådet
  • Statistiska centralbyrån
  • Myndigheten för digital förvaltning (Digg)
  • Verket för innovationssystem (Vinnova)

Målgrupper

Regeringsuppdragets målgrupper är myndigheter och aktörer som på olika sätt arbetar med/utvecklar tjänster kopplat till fortbildning och arbetsmarknad, och de individer som rör sig genom utbildningssystemet/arbetsmarknaden.

SVIDs roll i projektet

SVID bistår, som en del av regeringsuppdragets sekretariat, myndigheterna i sin samverkan med hjälp av designmetodik, process och förhållningssätt.

Projekttid

Januari 2022 till och med december 2022.

Kontakt

Fler projekt

Systemlabb – ett funktionshinderperspektiv i mottagningen av skyddsbehövande och nyanlända

Även människor på flykt har funktionsnedsättningar. Mottagnings- och integrationsprocess av personer som söker skydd eller asyl i Sverige är dock ofta format för en person som passar in i normen när det gäller fysisk eller kognitiv funktionalitet.

Förnyelselabb om
framtidens familjehemsvård i Helsingborg

Tillsammans med tjänstepersoner, familjehem och vuxna med erfarenhet av att ha varit familjehemsplacerade

Response
– utbildning i cirkulär design för företag

I utbildningsprogrammet Response får du lära dig om hållbara metoder och affärsmodeller baserat på flera års utveckling och forskning inom cirkulär design. Programmet är kostnadsfritt och uppdelat i tre delar. Del 1 är öppen för alla företag i Sverige, del 2 och 3 vänder sig till små och medelstora företag i Jämtlands län.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.