Sekretariatet för livslångt lärande samordnar det regeringsuppdrag som åtta myndigheter har att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

I juni 2021 fick åtta myndigheter ett regeringsuppdrag för att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Uppdraget ska stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses.

Myndigheternas representanter är organiserade i ett sekretariat med uppdrag att samordna uppdragets övergripande framdrift. Vi på SVID bistår myndigheterna i sin samverkan med hjälp av designmetodik, process och förhållningssätt.

Mål

Sekretariatets mål är att samordna regeringsuppdragets övergripande framdrift. Det övergripande målet för regeringsuppdraget är att stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses.

Myndigheter i uppdraget

De myndigheter som ingår i regeringsuppdraget, och har en varsin representant i sekretariatet, är:

  • Arbetsförmedlingen
  • Statens skolverk (Skolverket)
  • Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
  • Vetenskapsrådet
  • Universitets- och högskolerådet
  • Statistiska centralbyrån
  • Myndigheten för digital förvaltning (Digg)
  • Verket för innovationssystem (Vinnova)

Målgrupper

Regeringsuppdragets målgrupper är myndigheter och aktörer som på olika sätt arbetar med/utvecklar tjänster kopplat till fortbildning och arbetsmarknad, och de individer som rör sig genom utbildningssystemet/arbetsmarknaden.

SVIDs roll i projektet

SVID bistår, som en del av regeringsuppdragets sekretariat, myndigheterna i sin samverkan med hjälp av designmetodik, process och förhållningssätt.

Projekttid

Januari 2022 till och med december 2022.

Kontakt

Fler projekt

Policylabbsprocess
– tema samhällsplanering

Inom ramen för det regeringsuppdrag som ska ta fram förslag på styrmedel för Sveriges klimatarbete har SVID genomfört en policylabbsprocess med arbetsgruppen för regeringsuppdraget.

Response

I projektet Response arbetar vi med att stärka kapacitet och förmåga hos företag i att praktiskt utveckla egna cirkulära produkter, affärsmodeller och tjänster.

Lärlabb om hur företagare på landsbygderna bäst
stöttas i sin digitalisering

I detta projekt faciliterar SVID en lärlabbsprocess för projekt som fått medel inom Tillväxtverkets utlysning "Utveckla företag på landsbygderna".

Viable
Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.