I projektet Response arbetar vi med att stärka kapacitet och förmåga hos företag i att praktiskt utveckla egna cirkulära produkter, affärsmodeller och tjänster.

Projektet inriktar sig främst till små och medelstora företag i Region Jämtland Härjedalen och kommer även att undersöka förutsättningar, behov, möjligheter och hinder för att ta fram en digital plattform för cirkulär handel med restflöden i regionen.

Projektet är ett kompetenslyft där företag i regionen får expertkunskap om hållbara metoder och affärsmodeller baserat på flera års utveckling och forskning inom cirkulär design – ett arbetssätt som skapar resurseffektivitet med största möjliga värde för kund och företag med optimerad miljöpåverkan.

Genom att etablera cirkulär kompetens i regionen så kommer även det företagsfrämjande systemet att stärkas, så att det även finns förutsättningar för fortsatt utveckling efter projektets slut. Vi kommer även att titta på hur upparbetad kunskap kan skalas upp nationellt.

Målgrupp

Primär målgrupp är små och medelstora företag i Region Jämtland Härjedalen. Sekundär målgrupp är det företagsfrämjande systemet.

Mål

Projektets mål på lång sikt är att öka omställningshastighet, kunskap och motivation för fler cirkulära små och medelstora företag i Region Jämtland Härjedalen samt att skapa bättre förutsättningar till industriell symbios. Förväntade effekter på sikt är att stärka regionens kapacitet att kartlägga restflöden, förvalta kompetensstarka cirkulära nätverk och vidareutveckla cirkulära noder inom området.

Vidare förväntas att de prototyper som utvecklas inom projektet kan fungera som testbäddar för att bättre förstå behov och användarperspektiv från producent och restflödes-entreprenör, så att nya affärsmöjligheter kan synliggöras på ett affärsintelligent sätt, både regionalt och på sikt även nationellt och internationellt.

Projekttid

Projektet pågår från den 18 augusti 2021 till och med den 30 november 2023.

Projektägare

SVID är projektägare och driver projektet.

Samarbetspartner

Region Jämtland Härjedalen och Södertälje Science Park.

Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen är ansvarig för regional utveckling och beslutar bland annat om medel och strategi för det arbetet. Genom utvecklingsprojekt ges möjlighet att testa nya idéer för att skapa nytta och värde för länets innevånare och näringar. En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i är den gemensamma målbilden för Region Jämtland Härjedalen till 2050.

Södertälje Science Park

Södertälje Science Park är mötesplatsen för människor, idéer, och kunskap inom hållbar produktion. En plattform för innovations- och utvecklingsprojekt i en utvecklande miljö som erbjuder offentliga och privata, stora eller små aktörer inom industri och industrinära tjänsteföretag att samverka med näringslivet, akademin och andra innovationsnoder.

Finansiärer

Tillväxtverket, Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.

Fullständigt projektnamn

Response – Cirkulär transformation genom design, digitalisering, material och produktutveckling

Finansiärer och samarbetspartner

Logotyp EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden
Logotyp: Region Jämtland Härjedalen
Logotyp: Södertälje Science Park
SVID

Kontakt