MOBEVI, Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka, är en förstudie som genomförs av Region Västerbotten i samarbete med masterstudenter från Designhögskolan. Förstudien kommer att förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket och får stöd av Tillväxtverket och Trafikverket.

Turismföretagare i Vindelälvsdalen jobbar för fler gäster från regionen, övriga Sverige och världen. En av de bärande tankarna med projektet är att om tillgängligheten med annat medel än bil ökar så öppnar det upp området för fler besökare och möjliggör ett mer hållbart resande. För att småskalig livsmedelsproduktion och restauranger med närproducerad mat ska blomstra behövs dessutom bättre möjligheter att leverera mat i obruten kylkedja efter stråket.

Mål

Förstudiens projektmål är förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket Vindelälven-Juhtatdahka/Väg 363. Det övergripande målet är ökad tillgänglighet och mobilitet, och hållbart resande och hållbara transporter, framför allt inom besöksnäringen på landsbygden. I förlängningen bidrar detta till regional utveckling, landsbygdsutveckling och Sveriges klimatmål.

Målgrupp

Målgrupp för projektet är de som kommer använda, dra nytta av eller producera delar av den transport- eller mobilitetslösning som formas under förstudien: besökare, matproducenter, invånare, turistföretag i stråket, kommersiell och offentlig service efter stråket, finansiärer (landsting och kommuner), upphandlare (Länstrafiken), Bussgods Nord, operatörer och fordonsproducenter.

Projekttid och budget

Förstudien pågår under 2018 och 2019 och har en budget på 1,4 MSEK. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Trafikverket och Region Västerbotten.

Projektorganisation

Projektet ägs av Region Västerbotten och är finansierat av Tillväxtverket. Projektledare är Bianca Byring från Region Västerbotten.

Styrgruppen består av

• RKTM Region Västerbotten – ordförande Region
• Västerbotten Turism – ledamot
• Västerbottens läns landsting – ledamot
• Biosfärkandidatorganisationen – ledamot
• Destinationsbolaget Gold of Lapland – ledamot
• Svenska Turistföreningen – ledamot
• Länsstyrelsen, samordning friluftsliv – ledamot
• SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign – adjungerad

SVIDs roll i projektet

SVID finns med i styrgruppen och kommer att stötta projektet i designprocessen. Under hösten kommer en introduktion i designprocessen och olika metoder att hållas med styrgrupp och referensgruppsmedlemmar.

Vill du veta mer om MOBEVI? Kontakta gärna mig.

Fredrik Forsman

Fredrik Forsman

Projektledare

Telefon: 08-406 84 46
Mobil: 070-090 82 92
E-post: fredrik.forsman@svid.se

Fler projekt

MOBEVI

MOBEVI är en förstudie för en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror längs väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka.

DigiMission – Smart Industri i Regionerna 2.0 ÖMS

DigiMission är ett projekt som handlar om samverkan för effektivare digitalisering av små och medelstora företag i Mälardalen.

Circular Design – Learning for Innovative Design for Sustainability

Circular Design handlar om att främja hållbar konsumtion och produktion av produkter och tjänster i Europa.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.

EcoDesign Circle

EcoDesign Circle arbetar för att öka kunskapen om ekodesign hos Östersjöregionens små och medelstora företag, designer och designorganisationer. Det ska i sin tur leda till att företag kommer att skapa metoder som drar nytta av ekodesig