I en förstudie undersöker SVID möjligheterna att skapa en stärkt samverkan mellan designaktörer, näringsliv och akademi i Västra Götalands län för att utveckla hållbara och cirkulära affärsverksamheter.

Västra Götalandsregionen har genom regionutvecklings-, miljö- och kulturnämndens satsningar på att ställa om mode- och textilbranschen till hållbar och cirkulär bransch tagit en tätposition i Sverige när det gäller samverkan inom hållbar design.

I december 2021 beslutade regionutvecklingsnämnden att satsa ytterligare åtta miljoner kronor på att göra Västsverige till ”Europas spets och kreativa mylla” för en cirkulär och hållbar mode- och textilindustri. Det saknas dock fortfarande ett hållbart samarbete mellan framför allt näringslivet och designbranschen.

Denna förstudie ska ta fram ett förslag kring hur Västra Götalandsregionen kan identifiera och lyfta hållbar design i samverkan mellan näringsliv, akademi och enskilda aktörer. Studien stärker även arbetet med cirkulära affärsmodeller som är en av den regionala utvecklingsstrategins fyra kraftsamlingar.

Syfte

Syftet är att ge Västra Götalandsregionen en ökad kunskap om lokala företag och företagares behov, hinder och möjligheter för att kunna ställa om till en mer hållbar och cirkulär verksamhet. Syftet är också att bygga upp en regional förmåga till samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet för att stärka regionen i cirkulär design för produktion och konsumtion.

Mål

Skapa kontakt mellan regionen, näringslivet och designbranschen. Förstå nuläget för dessa aktörer gällande cirkulär design, och ringa in företagens främsta behov och utmaningar inom området.

För SVID är målet även att undersöka möjligheter och behov för en etablering av en regional representation på sikt.

Målgrupper

Små och medelstora företag inom näringsliv och designbransch i Västra Götalands län.

Projekttid

2022-02-15 till och med 2023-06-30.

Samarbetspartner och finansiär

Förstudien drivs av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och finansieras av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Bakgrund

Under hösten 2021 fick SVID tillsammans med Svensk Form ett regeringsuppdrag att genomföra en studie om designens roll som utvecklingskraft för ett hållbart samhälle. Denna förstudie i Västra Götalands län görs som en del i uppdraget och medfinansieras av regeringens medel.

För att övergå till en cirkulär ekonomi krävs metoder som redan från början designar produkter som fungerar i ett cirkulärt system. I designprocessen avgörs 80 procent av en produkts klimatpåverkan. Västra Götaland är en industriregion där flertalet branscher kommer behöva tänka om. Arkitektur som byggnation och interiör, textil och plast är prioriterade branschområden för cirkulär ekonomi i Västra Götaland. Med textil- och modeområdet som grund kan Västra Götalandsregionen bidra till en mer kraftfull cirkulär design genom att koppla ihop aktörer och visa på goda exempel. Offentlig sektor lyfts dessutom ofta fram som en viktig aktör i att efterfråga produkter, tjänster och lösningar som designas för cirkulära system.

Inom civilsamhället finns en stark vilja att ställa om till en mer hållbar livsstil, men det förutsätter funktionella och attraktiva lösningar kring hur vi lever och konsumerar. Det knyter också nära an till hur samhället utvecklas och gestaltad livsmiljö med exempelvis Bauhausinitiativet inom EU som fokuserar på att utveckla attraktiva och cirkulära livsmiljöer.

Flera aktörer i Västra Götaland arbetar med produktutveckling men regionen saknar en samlande aktör som lyfter vikten av och utvecklar området design för cirkulär ekonomi. Genom förstudiens resultat hoppas vi kunna lyfta och integrera designfrågorna på ett tydligare sätt i utvecklingsarbetet hos industrin, offentliga verksamheter och inom kulturella och kreativa näringar. Satsningen kompletterar kulturnämndens uppdrag till Textilmuseet att koordinera och synliggöra formområdet och dess aktörer i Västra Götaland. I förstudien samarbetar SVID med ett stort antal olika aktörer i Västra Götalands län.

Med stöd från

Logotyp Västra Götalandsregionen

Kontakt